Høringssvar

Læs de seneste høringssvar fra Danske Vandværker.

Høringssvar ved forslag til lov om ændring af lov om elforsyning

Danske Vandværker er overordnet positiv over for, at man med lovforslaget vil fremme samordning af produktion og forbrug af strøm.

 

Flere vandværker ønsker at bidrage til den grønne omstilling ved at producere vedvarende energi til eget brug, særligt ved hjælp af solcelleanlæg, og derfor er det afgørende, at de sikres gode rammer for deres produktion og forbrug af grøn strøm.

 

Læs høringssvaret her.

Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026

Danske Vandværker mener overordnet, at det er bekymrende, at der er fundet rester af sprøjtemidler i mere end hver anden aktive vandværksboring. Ud over rester fra sprøjtemidler fra landbruget findes der i stigende grad også andre potentielt skadelige stoffer i grund- og drikkevand, herunder biocider og PFAS-stoffer.

 

Der er derfor behov for en bredere tilgang til beskyttelsen af drikkevandet, hvor alle stoffer, der potentielt udgør en trussel, medtages i beskyttelsesindsatsen. Handlingsplanen bør således suppleres med tilsvarende handlingsplaner for de øvrige potentielt skadelige stoffer.

 

Vi er tilfredse med, at der i handlingsplanen lægges op til en ”rekordlav pesticidbelastning”, en stram godkendelsespraksis for nye sprøjtemidler samt en mere målrettet kontrol med ulovlige produkter. Dette er afgørende for, at vi som samfund kan få nedbragt de potentielt skadelige virkninger af pesticider i miljøet, herunder i vores grund- og drikkevand.

 

Læs hele høringssvaret her.

Lov om ændring af vandsektorloven og bekendtgørelse om takster m.m.

Danske Vandværker har indsendt ét samlet høringssvar til forslag til:

  • Lov om ændring af vandsektorloven
  • Bekendtgørelse om kontrol med vandselskabers regulativer, vedtægter, bidrag og takster m.v.

 

Læs høringssvaret her

Høring af Udkast til vandområdeplanerne 2021-2027 (VP3)

Danske Vandværker finder det væsentligt, at vi i Danmark bidrager til EU’s målsætninger om et godt vandmiljø, hvor man betragter vand som et samlet kredsløb. Som vandværkernes forening lægger vi ikke mindst vægt på, at vi fra dansk side sikrer vores grundvandsforekomster, så der både i mængde og kvalitet er godt drikkevand til kommende generationer.

 

Vi har følgende specifikke bemærkninger om blandt andet grundvandets kemiske tilstand – PFAS og foreslår følgende:

 

  • Den kemiske tilstandsvurdering for grundvandsforekomsterne ift. PFAS genberegnes og revurderes således, at der også tages højde for de skærpede grænseværdier på 2 nanogram pr. liter for summen af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.
  • At den samlede kemiske tilstandsvurdering for hhv. dybe, regionale og terrænnære grundvandsforekomster genberegnes og revurderes, når de nye resultater for PFAS er på plads. Alternativt skal PFAS vægte 0 i den samlede vurdering, med tilhørende forklaring.
  • Miljømålene ændres således, at de afspejler nye mere retvisende forhold.
  • Indsatsbehovet tilpasses de opdaterede miljømål.

 

Læs hele høringssvaret her

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til sløjfning af brønde og boringer og til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand

Tilskud til beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand

Danske Vandværker er overordnet meget tilfreds med, at der nu kommer større fokus på at få beskyttet områder, hvor grundvand til drikkevand dannes, sådan at vores vandværker også kan levere rent drikkevand til fremtidige generationer. En større beskyttelse end i dag og etablering af såkaldte “grundvandsparker” er helt afgørende for at modvirke en strøm af forurenende stoffer hen til de boringer, hvor råvandet til drikkevandet hentes op.

 

Derfor ser vi den kommende tilskudsordning til beskyttelsesforanstaltninger som et vigtigt første skridt i retning af en bredere beskyttelse end i dag, om end der på sigt vil være behov for yderligere midler.

 

Læs hele høringssvaret her

Høringssvar vedr. udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Overordnet finder vi det positivt, at de fire PFAS-stoffer – PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS – nu er medtaget i bekendtgørelsen, da det jo desværre har vist sig, at særligt disse PFAS-stoffer udgør en trussel mod grundvandet, ikke mindst når vandboringer er beliggende i nærheden af Forsvarets tidligere brandøvelsespladser, PFAS-holdige industrigrunde mv.

 

Læs høringssvaret her

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Danske Vandværkers kommentarer dækker i sagens natur kun afsnittet om grund- og drikkevand.

Vi har ingen kommentarer til det tekniske indhold vedr. prøvetagning, men finder, at de frister, der er for at skulle leve op til krav om akkreditering af de nye pesticidstoffer, er unødvendigt lange.

 

Det fremgår således, at der for stofferne Metaldehyd, Imazalil, Metamitron-desamino gives en seks måneders implementeringsfrist frem til 1. juli 2022.

 

Eftersom analyselaboratorierne må forventes allerede at have kendskab til, at de nye krav er på vej, forekommer det som en meget lang tidsfrist. Hvis ikke der er ganske særlige forhold, der betinger så lang en tidsfrist, foreslår vi, at fristen sættes til at være den samme, som er fastsat for de fire PFAS-stoffer; PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS.

 

Læs høringssvaret her

Nye regler for dispensation for kvalitetskravene

Danske Vandværker har afgivet høringssvar til forslag om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bekendtgørelsen fastlægger, for hvilke stoffer der kan gives dispensation fra grænseværdierne. Det kan der i fremtiden kun for de stoffer, hvor EU ikke har fastsat en grænseværdi, altså stoffer, hvor grænseværdien er fastsat nationalt, idet EU har betegnet det som en ”ikke relevant metabolit”.
 
Danske Vandværker finder det positivt, at der nu bliver skabt klarhed omkring reglerne, men har flere ønsker til justeringer af udkastet. For det første kan de nye bilags opdeling virke forvirrende, og vi foreslår, at de tidligere bilag bevares, således at det blot markeres i bilagene, om der kan søges om dispensation om tilladelse af midlertidig overskridelse fra de enkelte stoffers grænseværdier eller ej. Endvidere vil foreningen gerne have genindført analysekrav vedr. ilt og kalkparametre, da kravet blev fjernet i 2017. Det ønskes genindført i lyset af det fokus, der er på gener ved for hårdt drikkevand, og den stigende anvendelse af blødgøring.

Læs hele høringssvaret her

Forslag til direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed, KOM (2020) 829

Danske Vandværker har afgivet bemærkninger til et forslag fra EU til direktiv om kritiske enheders modstandsdygtighed, som også vandforsyninger vil blive omfattet af.

Formålet med direktivet er at sikre, at forsyningsvirksomheder er modstandsdygtige overfor trusler som terror og cyberangreb.

 

Modstandsdygtigheden skal også ses i lyset af den afhængighed, der er imellem virksomheder, fx er vandforsyninger afhængige af elforsyninger.

 

Direktivet vil pålægge medlemslandene at udarbejde nationale strategier for modstandsdygtighed. Danske Vandværker har i sit høringssvar påpeget behovet for at undgå unødvendigt dobbeltarbejde i forhold til direktivet om kritisk national infrastruktur (NIS), og nødvendigheden af proportionalitet i forhold til, at vandforsyningsstrukturen i Danmark består af mange forsyninger. Der bør således ikke pålægges for store administrative byrder til de mindre vandforsyninger.

 

Læs høringssvaret her.

Høringssvar til Bornholms Regionskommune forslag til revideret råstofplan 2020-2032.

Danske Vandværker har afgivet et høringssvar til Bornholms Regionskommune om en revideret råstofplan 2020-2032.

 

Vi har naturligvis fortsat et stort fokus på at sikre, at råstofplanerne ikke går på kompromis med vandforsyningssikkerheden.

 

Læs høringssvaret her.

Høringssvar til ”Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestem-melser om drikkevandsbidraget)

Danske Vandværker har med tilfredshed noteret, at der med Finanslov 2021 er af-sat midler til forsættelse af det vigtige arbejde med grundvandskortlægning og ind-satsplanlægning. Begge områder er væsentlige for at sikre en solid grundvandsbe-skyttelse i fremtiden, der kan understøtte adgangen til rent drikkevand.

Vi ville dog have foretrukket, at afgiftsbeløbet var blevet fastsat tidligere, så det samme beløb blev opkrævet for hele året. Med en afgift, der først er gældende fra februar 2021, påføres vandværkerne en unødvendig ekstra administrativ byrde. Vi foreslår derfor, at lovens ikrafttræden udskydes til den 1. januar 2022.

 

Læs høringssvaret her.

Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til råstofplan 2020 og miljørapport

Danske Vandværker er opmærksom på, at regionen er forpligtet af den gældende lovgivning til at finde og udpege nye områder til råstofindvinding, der kan understøtte samfundets udvikling.

Samtidigt anerkender vi, at den stigende efterspørgsel på råstoffer kan besværliggøre udpegning af nye områder, uden at det står i konflikt med natur- og grundvandsinteresser.

 

Det være sagt modtager Danske Vandværker i øjeblikket en del henvendelser fra bekymrede vandværksbestyrelser i Region Hovedstaden som følge af den nye råstofplan 2016/2020. Vandværkerne påpeger bl.a., at udpegningen flere steder går på kompromis med vandforsyningssikkerheden ved f.eks. at udpege nye graveområder i uhensigtsmæssigt store dele af vandværkernes indvindingsoplande. Enkelte steder tangerer udpegningen sågar med afgrænsningen til BNBO (de boringsnære beskyttelsesområder rundt om vandværksboringerne) og er beliggende under 100 meter fra indvindingsboringen.

 

Sådanne forslag til udpegning vækker bekymring hos Danske Vandværker, og vi henstiller til, at der før endelig udpegning foretages en grundig vurdering af, om der er konflikt i forhold til grundvandsinteresserne.

 

Læs hele høringssvaret fra november 2020

 

Høring til udkastet til vejledningen om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Danske Vandværker er meget tilfredse med, at der med vejledningen skabes større klarhed om, hvordan den politiske aftale om BNBO skal implementeres i praksis.

 

Noget af det, vi påpeger i høringssvaret er, at vejledning alene omfatter almene vandværker med en gældende indvindingstilladelse. Derfor bør kommunerne have særlig fokus på at udarbejde indvindingstilladelser for de vandværker, som i dag mangler, da de ellers bliver negligeret.

 

Læs mere i høringssvaret.

 

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af vandsektorloven og selskabsskatteloven (jf. politisk aftale om ”Justeret økonomisk regulering af vandsektoren” fra november 2018).

Danske Vandværker er glade for intentionerne i den politiske aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren (nov. 2018), der ligger bag forslaget til ændring af Vandsektorloven. Det drejer sig især om muligheden for de forbrugerejede vandselskaber for at træde ud af den økonomiske regulering (pkt. 4 i aftalen) og dermed undgå for mange administrative byrder og skattepligt.

 

Vi ser imidlertid en række væsentlige problemer i det lovudkast, der er sendt i høring, som vi mener bl.a. strider mod formålet i aftalens pkt. 4.

 

Lovudkastet går imod intentionerne i den politiske aftale, fordi de vandselskaber, der ønsker at træde ud af reguleringen, vil blive pålagt en ophørsbeskatning ved udtræden, som risikerer at være så stor, at det ikke længere er fordelagtigt for selskaberne at træde ud.

 

Læs høringssvaret her.

Høringsvar: Udkast til vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Fælles høringssvar med DANVA:

Overordnet finder DANVA og Danske Vandværker det positivt, at kommunerne med denne vejledning får et praktisk redskab i forhold til arbejdet med at etablere den ønskede grundvandsbeskyttelse i BNBO-områderne, og at der bliver klarere regler for erstatning og kompensation til lodsejerne.

 

Læs høringssvaret her.

Høringssvar: EU-Kommissionens forslag til direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand

Overordnet set indeholder forslaget en række ændringer, som Danske Vandværker kan støtte, og som er en hensigtsmæssig supplering af allerede eksisterende regler.

 

Omkring prøvetagning ved forbrugerens taphane mener Danske Vandværker ikke, at forslaget til ændret direktivtekst tilstrækkeligt reflekterer resultatet af analyserapporten, som fastslår, at vandprøver taget ved forbrugernes taphane ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag til at overvåge vandkvaliteten.

 

Du kan læse Danske Vandværkers bemærkninger til forslagets enkelte dele her i høringssvaret.

Høringssvar: Vejledning til at indberette økonomiske rammer

Danske Vandværker skriver blandt andet:

 

  • Vi er bekymrede for de ekstra omkostninger, som den udvidede indberetning af data til Forsyningssekretariatet vil medføre.
  • Vi påpeger problemet vedrørende selskabernes mulighed for at arbejde strategisk med anlægsaktiver som for eksempel kontorbygninger. Hvis formålet med salget af bygningen nemlig er, at leje i stedet for at eje for at effektivisere, så får det den helt modsatte virkning, når Forsyningssekretariatet skal vurdere, om vi har opnået højere indtægter end det, der er fastlagt i den økonomiske ramme.

 

Læs hele høringssvaret fra januar 2018

Høringssvar: Pesticidstrategi

Danske Vandværker kvitterer for, at et bredt flertal i Folketinget fortsat støtter reduktionen af pesticider, og vi støtter de initiativer, der planlægges gennemført.

 

I høringssvaret fremhæver Danske Vandværker blandt andet, at:

  • Vi støtter, at der gennemføres en mere restriktiv godkendelse af pesticider, der anvendes inden for boringsnære beskyttelsesområder.
  • Vi opfordrer til, at udgifter til kompensation til lodsejernes eventuelle tab i BNBO fuldt ud kompenseres nationalt og ikke pålægges de enkelte vandværker.

 

Læs hele høringssvaret fra august 2017.

Høringssvar: Registrering af ledningsejere

Danske Vandværker har afgivet høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere, og vi er generelt positivt indstillet over for den nye lov. Den vil på sigt give vandværkerne mindre administrativt besvær, og færre overgravninger af vandledninger.

 

Men ingen roser uden torne. I høringssvaret gør vi blandt andet opmærksom på, at der bør tages et passende hensyn til de vandværker, som bliver særligt berørt økonomisk og administrativt af den nye lov.

 

Læs hele høringssvaret fra august 2017.

Høringssvar: Bekendtgørelse om drikkevandskvalitet

Miljøstyrelsens nye bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg vil blandt andet betyde, at vandværkerne fremover skal kontrollere vandets kvalitet i forbrugernes vandhaner. Hvorfor er det nu et problem?

 

Læs hele høringsvaret fra august 2017.

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyning

Danske Vandværker har sammen med DANVA afgivet høringssvar på ”Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyning”.

 

Vi mener, at vejledningen generelt mangler konkrete anvisninger og vejledning og i for høj grad blot opremser gældende lovgivning.

 

Vejledningen gør det svært at skelne mellem krav og anbefalinger.

 

Vi mener derfor, at vejledningen bør strammes væsentligt op, før den er brugbar. Vi opfordrer Miljøstyrelsen til at samle interessenterne på området for at sikre, at vejledningen dækker behovet hos kommuner og forsyninger.

 

Det bidrager vi gerne til.

 

Læs høringssvaret her

Publiceringsdato: 29/09 2022