Drifts- og vedligeholdelsesopgaver i en corona-tid

Der er mange drifts- og vedligeholdelsesopgaver på vandværkerne, som helt fint kan løses i corona-tiden, uden, at leverandørerne kommer i kontakt med andre personer.

Fordelene ved at bestille drifts- og vedligeholdelelseopgaver hos virksomhederne i en corona-tid, er, at:

 • Det holder hjulene i gang i virksomhederne.
 • Dit vandværk bliver ved med at være vedligeholdt.
 • Vi undgår flaskehalse i opgaveløsningen, når vi igen får normale tilstande.

 

Men hvilke opgaver kan løses uden bekymring for spredning af coronavirus? Det har vi spurgt vandværkernes leverandører om.

 

De mange gode input er inddelt efter emneområder.

 

Styring

 • Akutte problemer klares via fjernopkobling og løses som normalt.
 • Udvidelser og optimeringer klares via fjernopkobling og løses som normalt.
 • Akutte problemer, som kræver virksomhedernes tilstedeværelse på vandværket løses så vidt muligt, når virksomhederne er alene på værket.
 • Service besøg på vandværket udsættes indtil videre i samråd med kunderne.
 • Nogle softwareopgaver kan udføres hjemmefra eller fra et hjemmekontor. Bliver det nødvendigt for virksomhederne at være til stede på vandværket for løse en softwareopgave, kommer der kun en medarbejder ad gangen.
 • SRO opdateringer / Tavle og PLC udskiftninger
 • Digitalisering af indvinding, vandbehandling og distribution
 • Softwareopgaver, herunder opdatering og tilretning af eksisterende og nyt PLC-program og dokumentation.
 • Fremstilling af styretavler, herunder konstruktion og design, fremstilling og test ved Holtec.
 • El-teknisk dokumentation, herunder opdateringer og opgraderinger af eksisterende eltegninger, eldiagrammer og styklister
 • Fjernopkobling. Installation af Secomea-moduler for fjernopkobling. Samt fejlsøgning og rettelser i PLC-programmer via fjernopkobling
 • Serviceaftaler. Dialog om service og support-aftaler
 • Nødstrømsanlæg.
  • Levering af nødstrømsanlæg fra 2 – 3500 kVA (66 kVA, 165 kVA, 280 kVA)
  • Levering af pumpeløsninger
  • Levering af motorer og gear (fra 0,09 kW til og med 22 kW )

 

Prøvetagning

 • Udtag efter aftale med din kommune kun vandprøver de steder, hvor der ikke er risiko for smittespredning. KL opfordrer kommunerne til at ændre eller tilpasse vandforsyningernes kontrolprogrammer, således der i forbindelse med denne ekstraordinære situation med corona ikke stilles krav til vandforsyningerne om at udtage prøver på uhensigtsmæssige eller utilgængelige steder. Læs orientering fra KL til kommunerne her.
 • Indkøb af luft/iltdoseringspaneler samt Online Analyse systemer til analyse af drikkevandet (både i løbet af processen, men også ved f.eks. afgang vandværk).

 

Danske Vandværker ser det som essentielt, at drikkevandet fortsat kontrolleres, da det nu er vigtigere end nogensinde, at vandet i hanen er af en ordentlig kvalitet. En forurening kunne potentielt føre til et endnu større pres på landets sygehuse – både ved sygdom relateret direkte til en forurening, men også indirekte gennem svækkelse af immunforsvaret og dermed større disponering for COVID-19.

 

Målere

 • Læg en plan for indkøb af vandmålere.
 • Læg en plan for kontrol af vandmålere.
 • Overvej om evt. nye målere være med eller uden fjernaflæsning.
 • Lav en analyse af aflæsningen.
 • Opdel ledningsnettet via sektionsmålere.
 • Aflæs brøndmålerne.
 • Monter eller skift brøndmålerne.
 • Driftsovervågning via fjernaflæsningssystemer (herunder lækage-overvågning)

 

Lækagesporing

 • Virksomhederne kan hjælpe med at opspore lækager, mens de overholder sundhedsstyrelsens anbefalinger om at undgå smittespredning ved blandt andet at holde afstand. Kortmateriale kan oftest tilgås elektronisk eller overdrages uden direkte kontakt, og lækagerapporter fremsendes elektronisk.
 • Rutinegennemgang af vandledningsnettet for at minimere vandspild.
 • Salg af støjloggere, som kan holde vandspildet nede på et minimum efter en rutinegennemgang.
 • Søgning efter ledninger.
 • Reparationer, hvor der bliver sprittet og vasket af både før og efter reparationen.
 • Overslag på reparation og teknisk rådgivning herom.
 • Handleplan,hvis der er vandtab hos vandværket.
 • Salg af instrumenter, webinar og online kurser.

 

Opmåling

 • GPS-opmåling af ledningerne og ledningsregistrering. De fleste former for opmåling kan fint klares vha. en bil, opmålingsudstyr, og dialog over telefonen. Opmålingsdata kan sendes digitalt og udfordringer i marken kan løses med fjernsupport.
 • Lodsejeraftaler og deklarationsarbejde
 • Invester i opmålingsudstyr, det kan fint klares hjemmefra.
 • Tinglys ledningerne.
 • Etabler eller opdater ledningsnetmodel
 • Find den digitale platform, dit vandværk vil benytte for at leve op til LER-lovens krav om hurtige responstider på graveforespørgslerne.
 • Opmåling og påvisning af ledningsnettet for senere digitalisering fra hjemmekontoret kan uden problemer gennemføres på trods af corona-restriktionerne.

 

Affugtning

 • Forespørgsler og tilbud på opgaver inden for affugtning
 • Beregning af affugtningsbehovLevering, montering, opstart og indregulering af affugtningsanlæg – herunder affugter, styring og kanaler.

 

Renoveringsopgaver

 • Ledningsrenoveringsopgaver
 • Ledningsrenoveringsplaner
 • Vandforsyning af byggemodninger
 • Råvandsledninger
 • Boringer og kildepladser
 • Nye værker eller ombygning af eksisterende

 

Strukturudvikling/strategi

 • Tilstandsvurdering eller videoinspektion af indvindingsboringer, dvs. kontrol af om en boring teknisk set er i orden eller, om der er tegn på tæringer, utætheder osv. i konstruktionen.
 • Tilstandsvurdering / investeringsplaner.
 • Ideoplæg til nyt vandværk.
 • Planlægning, projektering og udbud af renovering/udskiftning af komponenter og procesenheder på vandværker og boringer
 • Opdatering af beredskabsplan
 • Kildepladsundersøgelser
 • Boringsudbud
 • Gennemgang af udviklingen af de kemiske parametre både på boringsniveau og i selve vandbehandlingsprocessen. Derudover kan der vises tidsserier og udarbejdes relevante nøgletal til vandværkerne – store som små.
 • Tilstandsvurdering af udendørs anlæg bør kunne gennemføres.
 • Prioriterede anbefalinger af, hvor vandværket skal bruge penge først (ledninger, bygninger, boringer, proces)
 • Alle planlægningsopgaver – fx udbygningsplaner, dimensionering af ledningsnet, renoveringsplan, brandhaneplaner, sektioneringsplaner
 • Projekteringsopgaver i alle afskygninger – stort som småt fra vandværk til trykforøger til ledningsnet mm.
 • Opstart af software projekter – drift og vedligeholdelsessystem.
 • DDS proces + software der giver overblikket
 • Digitaliseringsopgaver, fx ledningsregistrering, vandanalyser
 • Helhedsplan / analyse af fremtidig vandforsyningsstruktur
 • Rådgivning omkring vandsamarbejder, strukturudvikling, grundvandsbeskyttelse m.m.
 • Mange tænker lige nu i BNBO-indsatser og en virksomhed har et budskab omkring, at man får tænkt nogle år ud i fremtiden og overvejer en uundgåelig strukturudvikling før man smider penge i grundvandsbeskyttelsen – netop for at sikre at den decentrale vandforsyning overlever på sigt.

 

El-tavler

 • Termografering af el-tavler på grund af forsikringskrav.

 

Brøndborere

 • Test om boringen yder dårligere end hvad den tidligere gjorde.
 • Regenerering af boringer, dvs. optimering af en borings ydelse.
 • Foring af gamle boringer, hvor der er konstateret utætheder eller risiko for kollaps.
 • Udskiftning af gamle energikrævende dykpumper, som er afpasset til den nuværende indvinding.
 • Forhøjning af gamle indvindingsboringer, så de flyttes fra underjordisk til overjordisk råvandsstation. Detsikrer et godt arbejdsmiljø for vandværkets personale, prøvetagere m.v., og det sikrer vandkvaliteten ved at minimere risiko for oversvømmelse osv.)
 • Etabler nye boringer.
 • Overboring af gamle boringer, dvs. fjernelse af ubenyttede boringer, som kan virke som lodrette dræn for nedsivning af forurening til drikkevandet.Ovenstående er noget som altid udføres af to personer med brøndboreruddannelse og hygiejneuddannelse. De er faste makkere og arbejder kun i det fri.

 

Tak til følgende virksomheder for input

Awell , BL termografi , Blue Control , Bürkert Fluid Control Systems, Dansk Plast A/S, Dj&Co, EnviDan A/S, FLONIDAN A/ S, FUGTKONTROL, Geopartner Landinspektører A/S, GEOTEAM A/S, HedeDanmark a/s , Holtec Automatic, Højvang Laboratorier A/S , JH DYK ApS, KRÜGER A/S, Leif Koch A/S, Mal-tek Aps , Roxoe consulting, Thvilum A/S, Watsonic, Xergi Automation A/S.

Spørgsmål?

Kontakt faglig chef og rådgiver Mette Oht Klitgaard

 

Mail: mok@danskevv.dk

 

Telefon 56 13 03 36

Publiceringsdato: 26/03 2020