Generalforsamlinger i en corona-tid

Generalforsamlinger inden for forsamlingsforbuddet

Generalforsamlinger skal afholdes inden for reglerne om forsamlingsforbuddet.

 

Den 10. juni 2021 er partierne bag rammeaftalen af 22. marts 2021 blevet enige om, at forsamlingsforbuddet skal udfases.

 

Den 11. juni 2021 hæves det indendørs forsamlingsloft til 100 personer, og fra den 1. juli hæves det yderligere til 250 personer.

 

Den 1. august 2021 er der ikke længere et loft for mindre forsamlinger.

 

Coronapas?

Hvis generalforsamlingen afholdes i et lokale, som er lukket for offentligheden – det vil sige, hvor kun vandværkets medlemmer har adgang – er der ikke krav om fremvisning af coronapas og andre øvrige restriktioner.

 

Man skal dog være opmærksom på, at indehaveren af det pågældende lokale altid kan stille krav om restriktioner. Derfor bør man altid sikre sig, hvilke krav der gælder i det valgte lokale.

 

Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål

Fra den 14. juni 2021 er det – uden grænser for antal af deltagere – tilladt at afholde indendørs konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål i lokaler og på lokaliteter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Dette gælder derfor også generalforsamlinger, vandrådsmøder, borgermøder og lignende.

 

Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned, og der skal fremad, bagud og til siderne være 1 meters afstand eller mindst ét sædes afstand imellem hver siddende deltager, dog ikke imellem personer fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter.

 

Coronapas?

I reglerne om konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål, er der forsat krav om, at der skal fremvises coronapas.

 

Coronapassets udfasning begynder fra den 14. juni og ophæves helt for konferencer og faglige møder fra den 1. august 2021.

 

Ordningen om konferencer og faglige møder ophæves helt fra den 1. september 2021.

 

Generalforsamling og nedlukning af kommuner

Hvad sker der med generalforsamlingen, hvis kommunen ”lukker ned”, fordi coronasmitten overstiger de fastsatte grænser?

 

Mange vandværket har på baggrund af genåbningen af Danmark indkaldt til generalforsamlinger. Men smittetallene for corona går op og ned, og nogle vandværker kan derfor godt frygte, at deres kommune måske lukker ned igen midlertidigt, fordi smittetallene i kommunen er ved at passere grænsen for automatisk nedlukning.

 

Det er kommunen, der skal udstede de nødvendige påbud, hvis smittetallene i kommunen passerer de grænser, der er fastsat fra centralt hold. Derfor skal de vandværker, der rammes af, at ”kommunen lukker ned” tage kontakt til kommunen og fortælle, at der er planlagt en generalforsamling og spørge til, hvordan de skal forholde sig evt. aflyse og udsætte generalforsamlingen.

 

Der vil højst sandsynligt ske det, at kommunen lukker muligheden for at afholde arrangementer i forsamlingshuse, haller m.m., og så kan generalforsamlingen ikke gennemføres.

 

Danske Vandværker anbefaler, at man tager kontakt til kommunen, hvis vandværket har planlagt en generalforsamling til afholdelse og kommunen så ”lukkes ned”.

 

Frister: Udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven fra den 1. januar 2022

De vandværker, der ønsker at udtræde af den økonomiske regulering med virkning fra den 1. januar 2022, skal sende ansøgning til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts 2021.

 

Beslutning om at udtræde af den økonomiske regulering skal træffes af generalforsamlingen efter de regler, der gælder for en ændring af vandværkets vedtægter.

 

Det vil sige, at der i de fleste tilfælde kræves to generalforsamlinger.

Coronarestriktionerne forhindrer, at der kan afholdes fysiske generalforsamlinger.

Derfor vil de vandværker, der ønsker at udtræde af den økonomiske regulering med virkning fra den 1. januar 2022 være nødt til at afholde deres generalforsamlinger digitalt for at kunne nå at indlevere ansøgningen inden den 1. marts 2021.

 

 

Afholdelse af en elektronisk generalforsamling

Det kræver som udgangspunkt enten hjemmel i vedtægterne eller konkret enstemmighed fra andelshaverne, hvis den ordinære generalforsamling skal afholdes elektronisk.

 

Afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling kræver altså som udgangspunkt hjemmel i vandværkets vedtægter, og det kræver således, at dette er blevet vedtaget af generalforsamlingen ved en tidligere lejlighed.

 

Den 1. januar 2021 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som imidlertid ændrer på dette, da det som følge af de helt ekstraordinære omstændigheder ikke vil være et krav for at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, at generalforsamlingen har truffet en forudgående beslutning herom, og at denne beslutning er indarbejdet i vedtægterne.

 

Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2021, hvorfor undtagelsen gælder for generalforsamlinger, som afholdes i hele 2021.

 

Det vil være vandværkets bestyrelse, der beslutter, om vandværket skal gøre brug af den lempeligere mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling.

 

Det er en forudsætning for at holde elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen sørger for, at generalforsamlingen kan afholdes på betryggende vis. Dertil kommer at den valgte platform skal kunne opfylde alle betingelserne for de praktiske forhold omkring et vandværks generalforsamling.

Må bestyrelsen udskyde generalforsamlingen, når den ifølge vedtægterne skal afholdes i en bestemt måned?

Ja, bestyrelsen skal udskyde generalforsamlingen, så længe det nuværende forsamlingsforbud er gældende.

 

Vi har lige nu en lov, som hjemler et forsamlingsforbud i Danmark. En lov er højere hævet end vandværkets vedtægter.

 

Det vil sige, at så længe vi har et forsamlingsforbud og et forbud mod at afholde arrangementer, vil det ikke være lovligt at afholde en fysisk generalforsamling.

 

Bestyrelsen må enten beslutte sig for at afvente eller at afholde generalforsamlingen elektronisk.

Kan bestyrelsen allerede nu beslutte, at generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne skal afholdes i en bestemt måned udsættes til maj måned?

Ja, det kan bestyrelsen godt beslutte.

 

Da vi befinder os i en helt ekstraordinær og ukendt situation med corona, er det Danske Vandværkers vurdering, at bestyrelsen allerede nu kan træffe beslutning om ikke at afholde generalforsamlingen inden for den måned, som vedtægterne foreskriver. Også selvom vi hverken kender smittetryk eller restriktioner på det tidspunkt.

 

Til foråret/sommeren ser coronasituationen forhåbentlig bedre ud, og det vil formentlig også være mere sikkert og dermed også mere demokratisk at udskyde generalforsamlingen til foråret/sommeren, hvor alle har mulighed for at deltage.

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver Camilla Falk

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 10/06 2021