Generalforsamlinger i en corona-tid

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark

Den 22. marts 2021 blev en ny rammeaftale for genåbning af Danmark offentliggjort.

Aftalepartierne ønsker gradvist og fleksibelt at udfase restriktionerne i faser med 14 dages intervaller.

 

Aftalepartierne er den 15. april 2021 blevet enige om en yderligere genåbning allerede fra den 21. april 2021, hvor partierne bl.a. er enige om en lempelse af det lille forsamlingsforbud.

 

Det lille forsamlingsforbud

Det nuværende forsamlingsforbud betyder, at det pt. ikke er muligt at afvikle indendørs generalforsamlinger med fysisk fremmøde – hverken ordinær eller ekstraordinær.

 

  • Den 21. april 2021 hæves det nuværende forsamlingsloft for indendørs aktiviteter fra 5 personer til 10 personer.
    Den 6. maj 2021 hæves forsamlingsloftet fra 10 personer til 25 personer.
  • Den 21. maj 2021 hæves forsamlingsloftet fra 25 personer til 50 personer.
  • Den 11. juni 2021 hæves forsamlingsloftet fra 50 personer til 100 personer.

 

Den 15. april 2021 er partierne bag rammeaftalen af 22. marts 2021 blevet enige om, at forsamlingsforbuddet udfases efter følgende model:

 

Det lille forsamlingsforbud

Selvom forsamlingsforbuddet lempes, vil der fortsat være krav om afstand mellem deltagerne og muligheder for afspritning osv. Vi ved endnu ikke, hvordan de præcise krav bliver i forhold til at afholde arrangementer, men vi opdaterer denne side løbende i takt med, at der bliver meldt mere ud fra myndighederne.

Forsamlinger over 500 personer er forsat ikke tilladt.

 

 

Myndighederne sondrer mellem det ”lille” forsamlingsforbud, og det ”store” forsamlingsforbud. Det store forsamlingsforbud dækker over ”arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig”.

 

For så vidt angår store forsamlinger og arrangementer med over 500 personer, forventer vi, at en ekspertgruppe vil afrapportere mere om dette i begyndelsen af uge 16.

 

Indendørs generalforsamling

Afhængig af antallet af deltagere til generalforsamlingen vil det derfor være muligt at afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde fra den 21. maj 2021.

 

Danske Vandværker anbefaler, at man anmoder om tilmelding i indkaldelsen til generalforsamling, så man får et overblik over antallet af deltagere.

 

 

Dog skal man være opmærksom på, at hvis der dukker andelshavere op til generalforsamlingen, som ikke har tilmeldt sig, kan man ikke nægte dem adgang. Men ved at bede om tilmelding kan man dog alligevel få et nogenlunde overblik over antal af deltagere på forhånd.

 

Udendørs generalforsamling

Det er pt. tilladt at afholde en udendørs generalforsamling med op til 50 deltagere.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Her gælder der pt. et forsamlingsloft på 50 personer. Der ikke krav om en nærmere tilknytning mellem arrangøren og deltagerne.

Begrebet idræts- og foreningsaktiviteter skal forstås bredt, men det er et krav, at aktiviteten, der udøves, er omfattet af foreningens virke eller formål.

 

 

Dette betyder, at et vandværk godt kan afholde en udendørs generalforsamling for 50 medlemmer. Det er selvfølgelig et krav, at generalforsamlingen foregår udendørs.

Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter skal holde lukket. For at der kan være tale om et ”lokale”, skal der som udgangspunkt være tale om et egentligt lokale, dvs. et rum i en fast ejendom. Et telt eller lignende kan dog efter en konkret vurdering betragtes som et lokale. Det afgørende er, om teltet mv. har karakter af et lokale, f.eks. ved at have solide vægge, fast gulv, varmeforsyning mv.

 

 

Frister: Udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven fra den 1. januar 2022

De vandværker, der ønsker at udtræde af den økonomiske regulering med virkning fra den 1. januar 2022, skal sende ansøgning til Forsyningssekretariatet senest den 1. marts 2021.

 

Beslutning om at udtræde af den økonomiske regulering skal træffes af generalforsamlingen efter de regler, der gælder for en ændring af vandværkets vedtægter.

 

Det vil sige, at der i de fleste tilfælde kræves to generalforsamlinger.

Coronarestriktionerne forhindrer, at der kan afholdes fysiske generalforsamlinger.

Derfor vil de vandværker, der ønsker at udtræde af den økonomiske regulering med virkning fra den 1. januar 2022 være nødt til at afholde deres generalforsamlinger digitalt for at kunne nå at indlevere ansøgningen inden den 1. marts 2021.

 

 

Afholdelse af en elektronisk generalforsamling

Det kræver som udgangspunkt enten hjemmel i vedtægterne eller konkret enstemmighed fra andelshaverne, hvis den ordinære generalforsamling skal afholdes elektronisk.

 

Afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling kræver altså som udgangspunkt hjemmel i vandværkets vedtægter, og det kræver således, at dette er blevet vedtaget af generalforsamlingen ved en tidligere lejlighed.

 

Den 1. januar 2021 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som imidlertid ændrer på dette, da det som følge af de helt ekstraordinære omstændigheder ikke vil være et krav for at afholde en fuldstændig elektronisk generalforsamling, at generalforsamlingen har truffet en forudgående beslutning herom, og at denne beslutning er indarbejdet i vedtægterne.

 

Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2021, hvorfor undtagelsen gælder for generalforsamlinger, som afholdes i hele 2021.

 

Det vil være vandværkets bestyrelse, der beslutter, om vandværket skal gøre brug af den lempeligere mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling.

 

Det er en forudsætning for at holde elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen sørger for, at generalforsamlingen kan afholdes på betryggende vis. Dertil kommer at den valgte platform skal kunne opfylde alle betingelserne for de praktiske forhold omkring et vandværks generalforsamling.

Må bestyrelsen udskyde generalforsamlingen, når den ifølge vedtægterne skal afholdes i en bestemt måned?

Ja, bestyrelsen skal udskyde generalforsamlingen, så længe det nuværende forsamlingsforbud er gældende.

 

Vi har lige nu en lov, som hjemler et forsamlingsforbud i Danmark. En lov er højere hævet end vandværkets vedtægter.

 

Det vil sige, at så længe vi har et forsamlingsforbud og et forbud mod at afholde arrangementer, vil det ikke være lovligt at afholde en fysisk generalforsamling.

 

Bestyrelsen må enten beslutte sig for at afvente eller at afholde generalforsamlingen elektronisk.

Kan bestyrelsen allerede nu beslutte, at generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne skal afholdes i en bestemt måned udsættes til maj måned?

Ja, det kan bestyrelsen godt beslutte.

 

Da vi befinder os i en helt ekstraordinær og ukendt situation med corona, er det Danske Vandværkers vurdering, at bestyrelsen allerede nu kan træffe beslutning om ikke at afholde generalforsamlingen inden for den måned, som vedtægterne foreskriver. Også selvom vi hverken kender smittetryk eller restriktioner på det tidspunkt.

 

Til foråret/sommeren ser coronasituationen forhåbentlig bedre ud, og det vil formentlig også være mere sikkert og dermed også mere demokratisk at udskyde generalforsamlingen til foråret/sommeren, hvor alle har mulighed for at deltage.

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver Camilla Falk

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 16/04 2021