Prøvetagning til drikkevandskontrol ved taphane – forholdsregler ved Covid-19

KL opfordrer kommunerne til at ændre eller tilpasse vandforsyningernes kontrolprogrammer, således der i forbindelse med denne ekstraordinære situation med corona ikke stilles krav til vandforsyningerne om at udtage prøver på uhensigtsmæssige eller utilgængelige steder. Læs orientering fra KL til kommunerne her.

Orientering fra KL til kommunerne:

 

Prøver af drikkevand skal ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen tages ved forbrugernes taphaner. I forbindelse med den ekstraordinære situation, hvor menneskelig kontakt frarådes af hensyn til risiko for smittespredning, er det ofte ikke hensigtsmæssigt at udtage prøver ved taphane i private hjem, og man kan desuden være forhindret i at få adgang til offentlige steder, hvor man havde planlagt at udtage sine prøver.

 

For at imødegå dette, opfordres kommunerne, som tilsynsmyndighed på området, til at ændre eller tilpasse vandforsyningernes kontrolprogrammer, således der i forbindelse med denne ekstraordinære situation ikke stilles krav til vandforsyningerne om at udtage prøver på uhensigtsmæssige eller utilgængelige steder.

 

Ændringerne til kontrolprogrammerne kan være i form af ændring af prøvested, så prøven udtages ved en anden taphane, der opfylder bekendtgørelsens krav til kontrolsted, hvor prøvetager og andre ikke udsættes for smittefare.

 

Desuden kan tidspunktet for prøvetagningen udsættes, dog under den forudsætning, at drikkevandskvaliteten i perioden overvåges på betryggende vis, f.eks. gennem vandforsyningens almindelige egenkontrol.

 

Den enkelte kommune kan efter drikkevandsbekendtgørelsens § 7, stk. 3 træffe en fælles afgørelse om kontrolprogrammet for alle vandforsyningsanlæg, hvor prøveudtagningsstederne i en tidsbegrænset periode ændres så prøveudtagning sker fra en taphane på vandværket. Dette kan gøre uden partshøring eller andet, da det skyldes COVID-19 og er uopsætteligt.

 

Orienteringen fra KL er sendt til kommunerne den 23. marts 2020.

Publiceringsdato: 24/03 2020