Hjælpsomme vandværker får grønt lys af skatteminister – men kun i nødstilfælde

Vandværker bliver ikke skattepligtige af at stå for driften af et andet vandværk midlertidigt. Det gælder generelt og ikke kun i den aktuelle situation med covid-19.

Har dit skattefritagne vandværk en aftale med nabovandværket om, at I midlertidigt hjælper hinanden med at opretholde driften af vandværket i tilfælde af, at den driftsansvarlige lægger sig syg, bliver dit vandværk ikke skattepligtigt.

 

Det er der kommet afklaring på i et brev fra skatteminister Morten Bødskov til Danske Vandværker.

 

Gælder generelt og ikke kun i tiden med corona
Danske Vandværkers rettede henvendelse til skatteministeren for at få afklaring på, om et vandværk – ligesom det er tilfældet med fjernvarmeværker – bliver ved med at være fritaget fra at skulle betale skat, hvis det mod betaling udlåner personale til et andet værk i en beredskabssituation.

 

Afklaringen er særligt relevant i den nuværende situation med coronavirus, hvor vandværkerne er ekstra optagede af at få etableret nødberedskaber og kunne dele medarbejdere med hinanden.

 

I svaret fra ministeren lyder det:

 

”Jeg kan bekræfte, at forbrugerejede skattefritagne vandværker skal behandles på samme måde som fjernvarmeselskaber”.

 

”Vandselskaber med overskydende personalekapacitet vil derfor midlertidigt kunne udlåne kritisk personale til et andet vandselskab mod omkostningsdækning, uden at det medfører skattepligt for selskabet, når udlån sker for at opretholde vandværkets kerneaktivitet. Dette gælder generelt og ikke kun i den aktuelle situation med COVID-19”, fortsætter Morten Bødskov.

 

Afviser vejledning om sideordnede aktiviteter
Et vandværk uden for den økonomiske regulering, der er registreret som et a.m.b.a., skal ikke betale skat af aktiviteter, der kan rummes inden for vandforsyningsloven, og som fremgår af vandværkets vedtægter. Det kan for eksempel være salg af vand til egne andelshavere, salg af vand til andre vandværker eller vederlag for målerdata til det lokale spildevandsselskab.

 

Hvis dit vandværk udover disse aktiviteter løser opgaver for andre, kaldes det sideordnede aktiviteter.

 

Men reglerne om sideordnet aktivitet er efter vores opfattelse uklare.

 

For at gøre det så nemt som muligt at agere i både den nuværende situation og på længere sigt opfordrer vi til, at der fra Skatteministeriets side bliver udarbejdet en vejledning om sideordnet aktivitet, som mere klart beskriver, hvad der er muligt i henhold til lovgivningen.

 

Men det afviser ministeren, som henviser til, at vandværkerne i stedet for anmoder om bindende svar hos Skattestyrelsen, som ved besvarelsen kan tage højde for det enkelte vandværks konkrete forhold og situation. Principielle sager skal forelægges Skatterådet.

 

I Danske Vandværker finder vi det problematisk, at bindende svar skal bruges til at forstå lovgivningen på helt almindelige standardspørgsmål fra vandværkerne. Men vi vil gøre, hvad vi kan, for at indsamle de svar, der kommer, så vi kan dele svarene med andre vandværker.

 

Vi opfordrer derfor dit vandværk til at indsende anmodninger om bindende svar, hvis I er i tvivl, og vi modtager gerne kopi af svaret.

 

Vi foreslår en bagatelgrænse
Af mere politisk karakter foreslår vi i henvendelsen til skatteminister Morten Bødskov, at der bliver indført en form for 10-pct.-regel eller lignende ordning, som muliggør, at forbrugerejede vandværker, der normalt er undtaget fra den økonomiske regulering i vandsektorloven og dermed skattefritaget, kan være fælles om aktiviteter med andre vandværker svarende til op til 10 pct. af deres aktiviteter, uden at de bliver skattepligtige.

 

Skatteminister Morten Bødskov mener dog, at det vil være alt for vidtgående at give mulighed for, at op til 10 pct. af et vandselskabs aktiviteter kan udgøres af andet end kerneaktiviteten. Argumentet er, at det vil være ulovlig statsstøtte i henhold til EU-lovgivning. Vi vil dog fortsat opfordre til, at der findes en løsning.

Publiceringsdato: 15/05 2020