Højesteret har i dag afsagt dom i en principiel sag om driftsbidrag

Højesteret har i dag den 21. maj 2021 stadfæstet landsrettens dom fra den 28. april 2020.

 

Vandforsyninger må gerne opkræve et fast driftsbidrag for boligenheder, hvor der ikke er etableret en vandmåler ejet af vandforsyningen.

 

Den principielle sag handler om vandværkers ret til at opkræve fast driftsbidrag pr. boligenhed, hvor der ikke er etableret en vandmåler ejet af vandforsyningen.

 

Den konkrete sag drejer sig om en ejendom, hvor der er alene opsat én fælles afregningsmåler, og ejeren af ejendommen har ikke truffet beslutning om opsætning af individuelle forbrugsmålere i de enkelte lejligheder/boligenheder.

 

Østre Landsret fandt, at vandforsyningslovgivningens bestemmelser ikke er til hinder for en opkrævning med grundlag i antallet af lejligheder i ejendommen.

 

Østre Landsret udtalte endvidere, at vandværkets opkrævning og fastsættelsen af taksterne på denne måde ikke strider mod objektive og saglige kriterier, eller at betalingen af de faste bidrag for hver enkelt bolig skulle føre til en urimelig byrdefordeling, sammenlignet med de øvrige brugere hos vandværket, f.eks. parcelhusejere.

 

Højesteret stadfæster i dag landsrettens dom og udtaler i sin begrundelse, at der ikke er grundlag for at fastslå, at en sådan opkrævning af bidrag er i strid med vandforsyningsloven eller dens formål. Der er heller ikke grundlag for at fastslå, at opkrævningen af bidrag førte til en urimelig byrdefordeling mellem vandværkets forskellige brugere.

 

 

Glæder sig meget over dommens resultat og begrundelse

Danske Vandværker glæder sig meget over, at vi nu med Højesterets dom kan sætte et endelig punktum om dette stridsspørgsmål.

 

Med dommens resultat er det nu endeligt blevet fastlagt, at vandværkernes opkrævning og fastsættelsen af taksterne på denne måde ikke strider mod vandforsyningsloven og de deri fastsatte objektive og saglige kriterier.

 

 

Spørgsmål?

Kontakt juridisk rådgiver Mickey Kærsgaard Nielsen

 

Tlf.: 42 68 42 18

Mail: mni@danskevv.dk

Publiceringsdato: 21/05 2021