Høringssvar om vandsektorlov og bekendtgørelse om takstgodkendelse

Danske Vandværker har netop afgivet høringssvar til udkastet om en ny vandsektorlov.

 

Lovforslaget er desværre gennemsyret af mistillid til, at I på vandværkerne kan løfte opgaven med at levere godt drikkevand til jeres forbrugere på en effektiv og prisbevidst måde. I stedet vil man fra ministeriets side indføre yderligere regulering, som efter vores bedste overbevisning, skaber mere bureaukrati og virker stik mod sit formål, nemlig at holde priserne nede for forbrugerne.

 

Fra foreningens side har vi nogle væsentlige bekymringer, som blandt andet består i:

 

Lovgivningens store kompleksitet
Den nye regulering består reelt i to reguleringer ud over hvile i sig selv-princippet. En fleksibel indtægtsramme og en forbrugerbeskyttelsesmekanisme. Det gør lovgivningen endnu mere uigennemskuelig, end den er i forvejen.

 

For meget lovgivning flyttes over i bekendtgørelsen om økonomisk regulering (ØR-bekendtgørelsen)
uden for politisk kontrol og indflydelse. Samtidig tildeles Forsyningssekretariatet yderligere beføjelser, hvorved man reelt udvander den lokale medbestemmelse og tildeler mere magt til de centrale embedsmænd.

 

Skærpelsen af det personlige strafansvar for bestyrelsesmedlemmer vil medføre, at det kan blive svært at fastholde og rekruttere bestyrelsesmedlemmer.

 

Desuden mener vi helt overordnet, at vandværker, som træder ud af den økonomiske regulering, samtidig bør have mulighed for at udtræde af øvrige regler i vandsektorloven og alene være omfattet af vandforsyningsloven, da denne lov langt hen ad vejen dækker de samme regler.

 

Bemærkninger til kommunal takstgodkendelse

Høringssvaret indeholder også vores bemærkninger til udkastet for en ny bekendtgørelse om kommunal takstgodkendelse.

 

Her er vi overordnet tilfredse med, at det foreslås præciseret, hvad den kommunale myndighedsopgave rummer, og hvilke oplysninger, der skal indsendes til kommunen. Ligeledes er vi tilfredse med, at der åbnes mulighed for at anmelde takster frem for at sende til egentlig godkendelse, og at der indføres klageadgang for vandselskaberne ift. konkrete kommunale afgørelser. 

 

Vi er dog bekymrede for den foreslåede anmeldelses- og godkendelsesordning. Det kan være vanskeligt for vandværker, der ændrer deres regulativer, at gennemskue, hvilken procedure, der skal følges: Altså om ændringerne har en sådan karakter, at der skal ske en egentlig godkendelse af ændringerne. Hvis bestemmelsen fastholdes som den er, bør der følges op med en grundig vejledning med eksempler.

 

 

Publiceringsdato: 26/08 2022