I Karup gik vandværksmand til kamp for sit vand

Et trekantsdrama mellem Viborg Kommune, Karup Vandværk og en erhvervsdrivende nabo – et autoværksted – er efter flere år afsluttet. Autoværkstedet har fået forbud mod at bruge sprøjtemidler på sin grund.

Vinderne er helt klart grundvandet, som Karup Vandværk pumper op mindre en 100 meter fra autoværkstedets matrikel, og som er beliggende inden for vandværkets BNBO.

 

”Der er klart, at jeg er glad, for det har været et arbejdsomt tovtrækkeri.

 

Det har involveret mange skrivelser til kommunen og bunkevis af billeder som dokumentation for, at der blev brugt sprøjtemidler klos op ad vandværkets grund”, siger Niels Christian Ravn, formand for Karup Vandværk.

 

Vi skal tilbage til 2013, hvor Niels Christian Ravn opdagede aktivitet på nabomatriklen, hvorefter han kontaktede Viborg Kommune, fordi han var bekymret for vandværkets boringer. Kommunens besked var, at naboen havde tilladelse til biludstilling og til at udføre småreparationer, så vandværksformanden skulle ikke være bekymret. Men tingene udviklede sig og et års tid senere læste Niels Christian Ravn i ugeavisen, at ejeren af nabomatriklen nu udvidede aktiviteterne til egentlig værkstedsdrift.

 

 

Luftfoto af området ved Karup Vandværk. Gul stjerne er autoværkstedet, og de to blå firkanter er vandværkets boringer.

Kommune overså erhvervsaktivitet i BNBO

”I virkeligheden overså kommunen, at der er tale om et boringsnært beskyttelsesområde med særlige drikkevandsinteresser, da tilladelsen til biludstilling og værkstedsaktiviteterne – fejlagtigt – blev sendt afsted. Aktiviteterne foregår inden for 100 meter af vores boringer. Det er ekstra kritisk i og med, at aktiviteterne foregår midt i grundvandets tilstrømningsretning, og at grundvands- magasinet er delvis ubeskyttet af et meget begrænset lerlag. Det er forhold, der er kendt af myndighederne: For år tilbage gennemførte den statslige region en miljøundersøgelse af grunden med et antal kontrolboringer i skellet mellem vandværket og værk- stedet. Undersøgelsen blev lavet for at afdække en mulig tidligere forureningsmistanke. Samtidig bruges kontrol- boringerne til at overvåge og modvirke en eventuelt kommende forurening”, siger Niels Christian Ravn.

 

I takt med at værkstedets aktiviteter er vokset, er vandværksformandens bekymring for grundvandets ve og vel tilsvarende blevet skærpet.

 

I strid med miljølovgivningen

”Jeg så, at der foregik aktiviteter, som er i strid med miljølovgivningen. For eksempel at naboen brugte sprøjtegifte tæt
på vores boring. Derfor har jeg i talrige skrivelser til kommune råbt vagt i gevær og har påpeget en række uhensigtsmæssigheder efterhånden, som de blev synlige – både i skrift og i billeder. Og jeg må sige, at et fotografiapparat er en god ven i sådan en sag”, siger Niels Christian Ravn og fortsætter:

 

”Jeg har kunnet dokumentere over for kommunen at den offentlige vej har været brugt til langtidsparkering af uregistrerede salgsbiler og læsning af transportkøretøjer, der ud over at lække olie også medførte andet miljøsvineri. Dette med risiko for at grundvandet kunne blive forurenet. Jeg har også sendt stakkevis af foto, der viser, at parkering på den offentlige vej har været årsag til, at vandværkets hegn flere gange er blevet beskadiget af bilerne, der er kommet for tæt på. Hegnet har vandværket pligt til at vedligeholde. Det er belastende at skulle betale for at få skaderne, forårsaget af manglende respekt for andres værdier, rettet op”, siger Niels Christian Ravn.

 

Undervejs i forløbet har kommunen krævet, at bilerne blev fjernt fra den offentlige vej, og at aktiviteterne blev flyttet ind på autoværkstedets egen matrikel, samt at der blev afleveret autoskrot til destruktion. Det har ejerne af autoværkstedet rettet sig efter. I forbindelse med Viborg Kommunes indsatsplan er det forsøgt at få ejerne til at indgå en frivillig aftale om at stoppe med at bruge sprøjtemidler på sin grund. Men det er ikke lykkedes.

 

Endelig forbud mod brug af sprøjtemidler

”I sommeren 2019 varslede Viborg Kommune endelig et forbud mod brug, håndtering og opbevaring af sprøjtemidler til ejerne af autoværkstedet. Jeg skal ikke kunne sige det, men jeg er tilbøjelig til at tro, at min trussel om at involvere dagspressen har haft en afgørende betydning for kommunens beslutning”, siger Niels Christian Ravn, der husker 20. juni 2019, hvor varslet blev udstedt, som en god dag.

 

Ejerne af autoværkstedet har ikke klaget over påbuddet, og Karup Vandværk ved heller ikke af, at ejerne har fremført krav om erstatning, selv om han kan påberåbe sig, at han får udgifter til en anden og måske dyrere metode til at fjerne ukrudt.

 

”Det er dog usandsynligt, at ejerne ville få noget ud af at kræve erstatning, da han ikke lider et forretningsmæssigt tab. Nu er forholdet til ejerne af autoværkstedet absolut ikke godt, men vi sameksisterer. Hvad kommunen angår, så synes jeg, at denne sag viser, at der tilsyneladende er forskellige dagsordener i udvalgene. Erhvervsudvalget er interesseret i at erhvervslivet vokser, mens Miljø og Vand er på vandværkets side. Det er svært og opslidende for et vandværk at navigere mellem de forskellige dagsordener”, siger Niels Christian Ravn.

Publiceringsdato: 21/02 2020