Konference på Christiansborg om vandforsyning

På en smuk onsdag i februar satte Danske Vandværker fokus på drikkevandet ved en konference i Fællessalen på Christiansborg. Årsagen til arrangementet var, at Danske Vandværker efterlyste gode politiske løsninger, som kunne give god regulering af vores drikkevand til glæde for hele samfundet.

Mere end 100 deltagere og 13 oplægsholdere/debattører havde meldt sig til konferencen, der lagde ud med en velkomst ved værten, Christian Poll, der er energiordfører for Alternativet. Direktør i Danske Vandværker, Allan Weirup, var desværre syg, hvorfor foreningens nye politiske chef, Martin Gertz Andersen, måtte træde i hans sted for at byde velkommen fra arrangørsiden.

 

Efter velkomsten tog man fat på det tætpakkede program. Første oplægsholder på podiet var Jakob Torfing, professor fra RUC. Hovedbudskaberne i hans oplæg var, at målstyring og konkurrenceudsættelse ikke skaber en bedre vandforsyning. Pisk og gulerod er ikke vejen frem, hvis regeringen vil have vandværkerne til at levere rent og billigt drikkevand. Han synes, at det er langt mere oplagt at sætte fokus på innovation og samarbejde i forsyningssektoren, når den kommende energiaftale skal landes. Og han gav udtryk for, at han finder det meget bekymrende, hvis politikerne vil styre ud fra New Public Management-tankegang på et område, som ikke er egnet til det.

 

Et vandværk er ikke en forretning

I fagvidenskaben bruges termen ”et naturligt monopol” om områder, som ikke er egnede til at blive styret på samme måde som det private erhvervsliv. Og vandforsyningssektoren er et af disse monopoler, mener Torfing.

Kernen i New Public Management er, at markedet er bedre til at levere billige og effektive løsninger. Den tankegang er bare svær at overføre på forsyningsområdet, særlig vandforsyning. Professoren har et sommerhus på Mors, og som han understregede, er det jo ikke rentabelt at have tre vandværker på øen, der konkurrerer om at levere vand. Han frygter i en nøddeskal, at forsyningsområdet kan blive offer for ren ideologi.

 

CEPOS vil have vækst

Efter professoren fra RUC tog Otto Brøns-Petersen fra CEPOS ordet. Måske ikke overraskende var vækst et af de første ord, han tog i sin mund. Han understregede, at der efter hans mening er effektiviseringspotentiale at hente i den danske vandforsyning, og med sig havde han nogle bud på organiseringen af reguleringen:

 

 • En sektorspecifik lovgivning, som underordnes den generelle konkurrencelovgivning.
 • Myndighedsopgaven bør samles hos én myndighed med klart mandat og forpligtelse til at sikre konkurrencen.
 • Der bør indføres sanktioner, som bruges over for erhvervsaktiviteter omfattet af konkurrencelovens forbudsregler, herunder bødestraf til personer, som overtræder lovgivningen.

 

Otto Brøns-Petersen mener, at principperne for reguleringen bør bygge på følgende:

 

 • Priser bør afspejle alle kapacitetsomkostninger, også forrentning af kapital.
 • Incitamenter til effektivitet.
 • Kontrol med monopolrente.
 • Eventuel valgfri ”reguleringsmenu” – selskaberne selv kan vælge, hvilken type af regulering de ønsker at være underlagt.
 • Afgifter svarende til eksterne omkostninger.
 • Ikke offentligt ejerskab.

 

Otto Brøns-Petersen mener, at hvile i sig selvprincippet fjerner incitamentet til at være effektiv.

 

Repræsentanten fra erhvervslivet

Jesper Dauggaard er Senior Vice President i Kamstrup, og hans indlæg havde titlen: Innovation og digitalisering i vandforsyningen. Hans hovedsynspunkt var, at teknologien allerede sparer forbrugerne for mange penge. Kamstrup har regnet sig frem til, at den gennemsnitlige årlige besparelse for alle danske husholdninger med fjernaflæste vand- og fjernvarmemålere er på 2,7 mia. kroner. Og at der ligger et uindfriet potentiale på 9,5 mia. kroner, som kan høstes, hvis alle går over til fjernaflæsning.

 

Så efter hans mening er der effektiviseringspotentiale i sektoren, og som repræsentant for vandteknologien mener han, at det er vigtigt, at reguleringen understøtter vandsektoren, så udviklingen af den danske vandteknologi fortsætter. Kamstrup tror på, at eksporten af vandteknologi kun vil gå én vej og det er op, hvis politikerne skaber de rette rammer.

 

Han understregede også, at det er vigtigt, at vandforsyningerne ikke bliver alt for store, da det i høj grad er på mindre vandværker, der kan eksperimenteres med ny teknologi. Og det er nødvendigt, hvis dansk vandteknologi skal forblive i sin gule førertrøje.

 

Danske Vandværker om reguleringen

Den danske vandbranche har et meget stærkt udgangspunkt. Og når det handler om de rammevilkår, som politikerne skal skabe, er det især fire punkter, som er væsentlige:

 

 • Minimer bureaukrati og detailregulering.
 • Lad de allerede igangsatte tiltag virke – vandværkerne skal have arbejdsro.
 • Værn om non-profit princippet – ingen skal tjene penge på vores drikkevand.
 • Løs Skattesagen som rammer vandværker og borgere helt tilfældigt.

 

Minister på banen

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt roste den danske vandbranche i sit indlæg og gav udtryk for, at han godt kan forstå, hvis nogen skulle undre sig over behovet for forandringer, når det nu går så godt. Han mener dog samtidig, at det er vigtigt at tænke over, om man kan gøre tingene smartere og nævnte, at Danske Vandværkers nye kodeks for godt bestyrelsesarbejde er et fint eksempel på netop dette. Han håber derfor, at vandværkerne vil arbejde aktivt med det nye kodeks.

 

Stemmen fra udlandet

Emanuele Lobina er doktor ved Greenwich Universitetet i London. Han har i en årrække forsket i erfaringer med privatisering af vand i udlandet. Han var meget tydelig i sin tilgang og mener, at Danmark absolut ikke bør gå ned ad den vej, der handler om at kommercialisere vandforsyningen. I udlandet er der utallige eksempler på nedslidte anlæg og ustabil forsyning, som har betydet, at man i mange områder har måttet tilbagekøbe anlæggene for meget høje priser. Og det har været dyrt for både erhvervsliv og borgere.

 

De Rådgivende Ingeniører vil have stabile rammer

Som et indspark i debatten om strategien på forsyningsområdet har Foreningen af Rådgivende Ingeniører udgivet deres forslag til den strategiske vej, og adm. direktør Henrik Garver mener, at det er meget vigtigt, at der kommer en bred politisk opbakning til den strategiske udvikling i sektoren, da den er kendetegnet ved langsigtede investeringer, som skal have stabile rammer mange år frem i tiden. Det tætpakkede program på konferencen sluttede af med livlig politisk paneldebat.

Publiceringsdato: 23/02 2018