Lovudkast: Forbrugerejede vandværksselskaber kan udtræde af økonomisk regulering og skattepligt

Nu er der fremsat et lovudkast om forbrugerejede vandværkers udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering. Det forventes, at loven træder i kraft pr. 1. januar 2020. Læs i hovedoverskrifter, hvad udkastet til lovudkastet indeholder.

Udtræden af den økonomiske regulering

 

 • Beslutningen om at træde ud skal træffes af forbrugerne på en generalforsamling.
 • Forbrugerne skal oplyses om de økonomiske konsekvenser ved at træde ud.
 • Vandværket skal ansøge om at træde ud umiddelbart efter 1. april 2020, for at det får virkning fra 2021.
 • Forsyningssekretariatet beslutter på baggrund af vandværkets dokumentation, om det kan træde ud.

Udtræden af skattepligt

Når et vandværk træder ud af den økonomiske regulering, vil det samtidigt udtræde af skattepligten og derefter overgå til skattefrihed eller foreningsbeskatning.

 

Ophørsbeskatning

Begge dele medfører ophørsbeskatning.

 

 • Der lægges ikke op til en overgangsregel, så vandværket kan undgå ophørsbeskatning.
 • Der skal bruges samme værdiansættelsesmetode ved udtrædelse, som ved indtrædelse.
 • Skattefrihed forudsætter at der er egenindvinding af vand og at der ikke udøves sideordnede aktiviteter.

Andre ændringer i lovudkastet

Der er nævnt andre forslag i lovudkastet, blandt andet:

 

 • Et vandværk bliver omfattet af vandsektorloven, når det på to på hinanden følgende år overskrider grænserne på henholdsvis 200.000 og 800.000 kubikmeter.
 • Forsyningssekretariatet kan indhente data hos vandværkerne til at udarbejde analyser.
 • Vandværkerne kan blive bedt om at indberette flere oplysninger end hidtil for at Forsyningssekretariatet kan fastsætte andre indtægtsrammer fra 2022.
 • Regulering- og kontrolperioder tilpasses, så der ikke fastsættes indtægtsrammer efter de nuværende regler for perioder efter 2021.

Læs mere om lovforslaget

Du kan læse mere om lovudkastet på revisionsselskabet EY’s hjemmeside

 

Høringsfristen

I høringssvaret vil vi argumentere for, at vandværker, der udtræder af reguleringen, ikke bør rammes af en udtrædelsesbeskatning.

 

Over sommeren har vi været i kontakt med skatteministeriet, som har lovet at se nærmere på denne problemstilling.

 

Fristen for at afgive høringssvar er den 20. september 2019.

 

Spørgsmål?

Kontakt økonomichef og rådgiver

 

Michael Hovmand

 

Tlf. 56 13 03 37

 

Mail: mih@danskevv.dk

 

Publiceringsdato: 30/08 2019