Mere klart billede af grundvandets tilstand – men grund til bekymring

Resultatet af Miljøstyrelsen største screening af grundvandet er nu færdig. Det er det første store resultat af grundvandet, og screeningerne gentages hvert år i de kommende fire år.

”Vi ser på undersøgelsens resultat med stor alvor, men glæder os over, den er sat i gang, så vi får et overblik over udbredelse af forskellige pesticidstoffer i grundvandet. Selvom hver eneste overskridelse er et problem, der skal løses, så er det alligevel en lettelse, at det indtil videre ser forholdsvist godt ud for grundvandet”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Nu skal vi i gang med at følge op på den viden vi har fået og foretage analyser af drikkevandet. Vandværkerne skal forberede sig på, at de i mange år fremover skal håndtere miljøfremmede stoffer i vandet. Det er en stor opgave, som tages seriøst hele vejen rundt.

 

Screeningsresultatet viser, at der i 7 boringer fordelt i landet er fundet pesticidstoffer over grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Af de 7 er 1 vandværk medlem hos Danske Vandværker, ligesom vi har yderligere 3 medlemsvandværker, der ligger forholdsvist tæt på tre af overvågningsboringerne, hvor der er fundet pesticidstoffer. Dermed skal disse vandværker i gang med at analysere deres vand for at få klarhed over situationen.

 

Miljøstyrelsen har kontaktet de kommuner, hvor der er vandværker, der indvinder vand så tæt på screeningsfundene, at de bør analysere deres drikkevand og indvindingsboringer. Kommuner er blevet bedt om at teste for stofferne hurtigst muligt.

 

Dialog med de berørte vandværker

”Fra Danske Vandværkers side vil vi kontakte de omtalte vandværker for at høre, om de har brug for rådgivning. Det er en helt normal procedure fra vores sekretariats side, når vi bliver opmærksom på forureningssituationer hos vores medlemsvandværker”, siger Susan Münster.

 

Hun pointerer samtidig, at Danske Vandværker ligeså er i dialog med de vandværker, der er medlem af Danske Vandværker og som har en dispensation. Af de 40 dispensationer, er 32 udstedt til vandværker, der er medlem af Danske vandværker. Den aktuelle status er, at 8 af de værker allerede har etableret nødforbindelse, og at øvrige 17 værker er i dialog med andre vandværker om at etablere nødforbindelse samt at etablere et tættere samarbejde.

 

”Der er løsninger på vej inden for en overskuelig tid og formentlig også inden dispensationerne udløber”, siger Susan Münster.

 

Ulovlige stoffer bekymrer

Susan Münster er oprørt over, at der er fundet ulovlige stoffer i grundvandet.

 

”Det er overraskende viden, som er yderst bekymrende, at der er fundet ulovlige stoffer i drikkevandet og tilmed stoffer, der aldrig har været godkendt i Danmark. Derfor haster det med, at miljøministeren nu styrker kontrollen med import af ulovlige sprøjtemidler”, fortsætter Susan Münster.

 

Der er taget vandprøver fra 248 overvågningsindtag og 15 drikkevandsboringer, i alt 263 boringer, fordelt over hele landet. Screeningen omfatter i alt 415 stoffer, som er udvalgt efter forskellige kriterier, bl.a. stoffer, der er mistænkt for at være fremfremkaldende og hormonforstyrrende.

 

 

Publiceringsdato: 20/02 2020