Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver afgørelse om afvisning af nyt regulativ

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort en sag, hvor Vejen Kommune har afvist at godkende et forslag til et nyt fællesregulativ indsendt af kommunens vandråd. Nævnet finder ikke, at Vejen Kommune havde hjemmel til at nægte at godkende det nye regulativ.

Ændringsforslagene i det nye regulativ, som blev fremlagt for kommunalbestyrelsen i Vejen, omhandler blandt andet oplysninger om vandforbruget for brandhaner samt om en mulighed for opkrævning for alt leveret vand (herunder brandvand). Derudover var formålet med et nyt regulativ at få alle nye bekendtgørelser samt ny klagevejledning indarbejdet.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt, at et vandværk ifølge vandforsyningsloven har beføjelse til at udarbejde et regulativ for vandværket og i den forbindelse beslutte, at der kan opkræves betaling for vand til brandslukningsformål m.v. under indsats og afprøvninger af brandhaner.

 

Nævnet lagde vægt på, at Vejen Kommune alene inden for rammerne af den godkendelsesbeføjelse, som kommunalbestyrelsen har ifølge vandforsyningsloven, vil kunne modsætte sig, at et alment vandforsyningsanlæg opkræver betaling for vand til brandslukningsformål m.v.

 

Der er desuden i afgørelsen lagt vægt på, at vandforsyningsloven ikke indeholder bestemmelser, hvor kommunalbestyrelsen kan pålægge et alment vandforsyningsanlæg at udarbejde ændringer til et eksisterende regulativ.

 

Læs hele afgørelsen i sagen

Publiceringsdato: 24/08 2018