Nyhed: Vejledning om fastsættelse af takster for vand

Vejledningen kan anvendes, når dit vandværk fastsætter de takster, som skal godkendes af kommunen.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har revideret “Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyningen”, og den reviderede vejledning erstatter den tidligere udgave fra juni 2014.

 

I vejledningen finder du informationer om, hvordan du fastsætter anlægsbidrag, driftsbidrag og gebyrer. Samtidig indeholder den en beskrivelse af regulativets betydning for at fastsætte takster og kommunalbestyrelsens rolle, når regulativet og taksterne skal godkendes.

 

Nyt i vejledningen

Der er flere ændringer og præciseringer, som vi er glade for at se i den nye vejledning.

 

Energistyrelsen har for eksempel valgt at holde fast i betegnelsen ”en boligenhed” som forklaring på, hvad en tilslutningsenhed til vandværket kan være.

 

Energistyrelsen benytter flittigt ordet i den nye vejledning, hvor det nu tydeligt fremgår, at boligenhed dækker over en lang række forskellige boligtyper, der som udgangspunkt har selvstændigt afløb fra køkken og bad.

 

Samtidig er det nu muligt at inddrage betaling af vand til brandslukning og afprøvning af brandhaner. Det eneste der kræves er, at kravet indgår som en del af vandværkets regulativ.

 

En anden rigtig god ting i den nye vejledning er, at Energistyrelsen har præciseret, at et vandværks indtægter og omkostninger skal balancere over en periode. Den periode skal ikke nødvendigvis blot følge almindelig regnskabspraksis, altså 3 – 5 år. Energistyrelsen har vist stor forståelse for, at vandværkernes investeringshorisont er væsentlig længere, og vandværkerne har mulighed for at kunne henlægge til investeringer fremfor at skulle finansiere dem ved at optage et lån.

 

Bestyrelsen skal fremover være skrappe til at beskrive vandværkets investeringsplanerne, så det er tydeligt, hvad forbrugernes indbetalinger skal gå til.

Energistyrelsen understreger dette, fordi der i vejledningen blandt andet står, at ”Perioden for hvilken, indtægter og omkostninger skal balancere, strækker sig efter almindelig regnskabspraksis over ca. 3-5 år, men den være af længere varighed, hvis der foreligger konkrete planer for investeringer, som ikke kan eller ønskes lånefinansieret”.

 

I vejledningen understreger Energistyrelsen, at alle bidrag til vandforsyningen skal være prisfastsat i takstbladet. Det vil give anledning til færre uoverensstemmelser mellem vandværket og forbrugerne, at alle kender taksterne på forhånd.

 

Vi mener, at den nye vejledning giver kommunalbestyrelserne en god mulighed for at godkende takstblade fra vandværkerne på en overskuelig måde. Derfor ser vi frem til, at sagsbehandlingen i kommunerne kan afsluttes hurtigere, så vandværkernes bestyrelser kan få ro til at arbejde med den budgetterede drift og de planlagte investeringer.

 

 

 

Vil du vide mere

Kontakt juridisk rådgiver

 

Pernille Weile

 

Tlf. 56 13 02 06

 

Mail.: pw@danskevv.dk

 

Publiceringsdato: 11/05 2017