Opfordring til kommunerne om at skabe grundvandsparker

I forlængelse af vores fælles henvendelse med DANVA og Danmarks Naturfredningsforening til Regering og Folketing om behovet for grundvandsparker, har vi sendt et brev til samtlige borgmestre og byråd, hvor vi opfordrer til lokale indsatser for at beskytte grundvandet.

Det kan for eksempel være at indtænke grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med de nye naturnationalparker eller udtagning af lavbundsjorde, i forbindelse med omlægning til pesticidfri drift eller skovrejsning, eller hvis der skal sikres større biodiversitet i kommunen.

 

Initiativet udspringer bl.a. af en nylig opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening, som har påvist, at der er forurenende stoffer i over halvdelen af vores drikkevandsboringer. Det kalder selvsagt på handling.

 

Grundvandsparker er områder, hvor der dyrkes rent grundvand til brug for drikkevand – dvs. her må ikke anvendes pesticider eller andre grundvandstruende stoffer. Parkerne kan samtidig bidrage til at skabe mere natur og måske også være en integreret del af forebyggelse mod klimaforandringer.

 

Der vil være mange måder at udmønte grundvandsparker på lokalt, og vi anviser i brevet ikke konkrete modeller, da det afhænger af lokale forhold, herunder forskellige geologiske, økonomiske og planmæssige forhold.

 

I forhold til finansiering er det vores håb med henvendelsen til regering og folketing, at der kan blive afsat midler til en statslig fond, som kan være med til at finansiere lokale indsatser.

Kommuner, vandværker, lokale organisationer og borgere er alle centrale spillere, hvis vi som samfund skal skærme vores grundvand og rene drikkevand og samtidig sikre bedre og mere natur fremover. Vi håber derfor, at kommunernes fokus fremover også vil være på at skabe lokale grundvandsparker til glæde for grundvand, drikkevand og natur.

 

Publiceringsdato: 28/10 2021