Positivt møde med KL om brandhaner

Rundt omkring i hele landet står der ubenyttede brandhaner, der i værste fald kan være kilde til bakterier i drikkevandet. KL er opmærksom på problemstillingen og opfordrer i første omgang til en kortlægning af problemets omfang.

Kommunerne bør sikre kontrol med brandhaner i samarbejde med vandværkerne eller – hvis hanerne står ubenyttede hen – enten sløjfe dem eller sikre dem med kontraventiler, der forhindrer tilbageløb af bakterieholdigt vand fra brandhanerne til ledningsnettet. Det bør de gøre af hensyn til forbrugernes sundhed.

 

Lægger sag op til politisk behandling

Danske Vandværker har i denne uge drøftet problemet sammen med KL og DANVA på et konstruktivt og positivt møde. Her var enighed om, at brandhanerne skaber udfordringer, og at de kan håndteres ved at få overblik over placeringen af haner – herunder de overflødige – og at der dernæst laves en plan for sløjfning.

I henhold til gældende regler er det ejerne, altså kommunerne, der har ansvaret for at vedligeholde brandhanerne med mere. KL vil snarest lægge en sag op til politisk behandling i Miljø- og Forsyningsudvalget, derefter vil der sandsynligvis blive udsendt en skrivelse om emnet til kommunerne.

 

Nye bevillinger til denne opgave vil formentlig først blive en del af budgetforhandlingerne for 2022, da kommunerne pt. ikke kan prioritere nye midler til området. Vandværker med viden om placering af ubenyttede brandhaner kan dog allerede i år indlede dialog med kommunen om en plan for sløjfning.

 

Har brug for vandværkernes hjælp

For at løse problemet bedst muligt opfordrer KL til lokalt samarbejde om at identificere de løsninger, der er behov for. De fleste af beredskaberne rundt om i landet har, lige siden de mange brandhaner blev etableret, gennemlevet sammenlægninger med nabokommunerne og måske ovenikøbet, set enheden blive opløst igen. Derfor er det ikke usandsynligt, at data vedrørende brandhanernes placeringer på ledningsnettet er gået tabt. De fleste vandværker, derimod, består fortsat og er i de fleste tilfælde vel vidende om brandhanernes akkurate placeringer på ledningsnettet.

 

Vi opfordrer derfor vandværkerne til at række en hjælpende hånd ud til beredskabet i det omfang, det er nødvendigt, for at komme hurtigst muligt i mål med at kortlægge alle de ubenyttede brandhaner. Er stærkt samarbejde i de kommende år er desuden vigtigt, for at vi når i mål med den egentlige opgave, nemlig at øge sikkerheden for levering af rent drikkevand til forbrugerne.

 

Vi vil desuden gerne opfordre dig til, at I allerede nu:

  • Tager sagen op i det lokale vandråd eller
  • Hvis du er lokalpolitisk aktiv, forsøger at fremme sagen lokalpolitisk. Herunder sætter fokus på behovet for flere midler over en årrække til at få de overflødige brandhaner sløjfet.
  • Overvejer at kontakte centrale personer ansat hos det lokale beredskab for at drøfte emnet og høre deres synspunkter.

 

Hvis du vil have mere baggrundsinformation kan du bl.a. læse denne artikel fra WaterTech (Ingeniøren). Det kræver abonnement at læse artiklen.

 

Vil du vide mere?

Kontakt

 

Politisk chef Ida Ruge-Andersen Friis

 

Mail irf@dankevv.dk

Publiceringsdato: 03/04 2020