Rebild Kommune skilter med sårbare drikkevandsområder

Rebild Kommune bliver den første kommune i Danmark, der sætter skilte op med information om, at man er på vej ind i et område med særligt sårbare drikkevandsområder. Og Rebild Vandværk er med til at finansiere opsætningen af skiltene.

Artiklen er bragt i magasinet Vandposten, marts 2019

 

Ideen til informationsskiltene kommer fra Sverige og Tyskland, hvor man i mange år har skiltet med sårbare drikke- vandsområder. Og nu starter Rebild Kommune med et pilotprojekt, hvor to ud af otte af kommunens ”Områder med Særlig Drikkevandsinteresser” skiltes. Hvis det bliver en succes, kan skiltningen udbredes i hele kommunen.

 

”Da ideen til informationsskiltene kom på tale, bakkede jeg straks op, men forslaget blev i første omgang nedstemt i Teknik- og Miljøudvalget, men efter en tur i byrådssalen, blev forslaget stemt igennem”, siger Kim Edberg Andersen (DF), der er formand for Rebild Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, og han fortsætter:

 

”Der er ikke etableret nødforsyning mellem alle kommunens mange forbrugerejede vandværker, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi passer på

grundvandet. Rebild er en grøn og klimabevidst kommune med borgere, der gerne vil den grønne dagsorden”, siger Kim Edberg Andersen.

 

Informationskampagne

 

”I virkeligheden skal man se dette tiltag som en oplysningskampagne. Vi supplerer med konkret information om, hvor- for vi skal passe på vores grundvand, og hvordan man skal reagere, hvis man oplever en forureningsulykke”, siger Claus Riber Knudsen, chef for Center Natur og Miljø i Rebild Kommune.

 

Men kan borgerne vurdere, hvornår der er tale om en forureningsulykke?

”På skiltene opfordrer vi til, at man ringer 1-1-2 ved en forureningsulykke, hvis for eksempel en lastbil med olie eller farlige kemikalier forulykker og lækker indholdet. I en sådan situation opfordrer vi til, at forbipasserende reagerer, så Miljøvagten kan rykke ud. Miljøvagten er et samarbejde mellem Rebild Kommune og andre kommuner”, fortæller Claus Riber Knudsen.

 

På skiltene er trykt en QR-kode, der, når man scanner den, linker til information på kommunens hjemmeside. Ligesom borgerne kan finde viden og

information om, hvor man skal ringe hen i forskellige situationer.

 

Hvad ønsker I at få ud af denne indsats?

 

”Kommuner og vandværker gennemfører i disse år en række indsatser for at passe på drikkevandet. Jeg håber, at folk vil tænke over, at man også som almin- delig borger og forbruger har et ansvar. Kun hvis vi passer på vores grundvand, kan vi tage for givet, at der kommer rent vand ud af vandhanen både nu og i frem- tiden”, siger Claus Riber Knudsen.

 

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget er enig.

 

”Hvis vi kan få folk til at snakke om det her, så tror jeg på, at vi kan skærpe opmærksomheden om vores grundvand”.

 

”Og så er der en reklameværdi for Rebild Kommune ved, at vi sætter skiltene op. Det har også betydning. Personligt håber jeg, at ideen kan sprede sig til andre kommuner”, siger Kim Edberg Andersen.

 

Regler om skiltning

Det er ikke bare lige sådan at placere skilte i det åbne land, for naturbeskyttelsesregler, vejlove og færdselsregler har udfordret projektet en anelse.

 

”Vejmyndigheden skal i samarbejde med politiet give en rådighedstilladelse til vejarealet. Politiet har en mening om, hvordan skiltene må se ud, og hvad der må stå på dem, men det har vi fundet en løsning på. Og fordi, der er tale om oplysningsskilte med et almennyttigt formål – og ikke reklame – er naturbeskyttelsesloven ikke til hinder for opsætningen af skiltene”, siger Minna Ørberg Simonsen fra Center Natur og Miljø.

 

Rebild Vandværk er med på ideen

Rebild Vandværk er et af de seks vandværker, der er med til at finansiere opsætning af skiltene. Bestyrelsen har fra starten bakket op om ideen og spæder gerne lidt ekstra i kassen. Samtidig bliver vandværkets logo og navn trykt på de skilte, som placeres ganske tæt på vandværket og dets kildeplads.

 

Rebild Vandværks centrale boring, hvor det meste af vandet pumpes op, er placeret på et areal, som de seneste 10 år har været dyrket økologisk. Der er tale om et naboareal på 23 hektar, som for nylig blev solgt til en juletræsproducent – uden vandværkets bestyrelse var informeret om, at arealet var til salg.

 

”Vi tog fat i juletræsproducenten for at overtale ham til at dyrke økologiske træer, men det var han ikke interesseret i. Derfor tilbød vi ham, at vi kunne købe jorden til samme pris, som han havde givet for den. Og det gik han med til”, siger Jens Kristian Henriksen, formand i Rebild Vandværk.

 

”Det ville være en katastrofe, hvis der ikke længere blev dyrket økologisk. En af vandværkets boringer, som er relativ ny, og hvorfra vi henter størstedelen af vores vand, ligger netop her på dette areal. Heldigvis fik vi en kommunal lånegaranti på 2,3 mio. kr., og vi kan dermed købe sluttet i løbet af marts. På den måde har vi sikret vores grundvand for fremtiden. Og jorden, den forpagter vi ud til en landmand med den klausul, at dyrkningen fortsat skal være økologisk”, siger Jens Kristian Henriksen.

 

”Det er vigtigt, at vi tager ansvar for fremtiden og forhindrer, at der siver pesticider og kemikalier ned til grundvandsmagasinerne”, siger Jens Kristian Henriksen og fortsætter:

 

”Jeg håber på, at skiltene kan bidrage til, at folk tænker lidt mere over, hvad de gør. For eksempel, at det er en dårlig ide at bruge sprøjtegifte i private haver”.

 

Rebild Vandværk
Udpumpet mængde: 43.100 m3
Boringer: 2 – en fra 1974 og en anden fra 2006

Forbrugere: 281

 

 

Publiceringsdato: 01/04 2019