Spørgeskema om godkendelse af takster og regulativer

Energistyrelsen udsender i næste uge et spørgeskema til drikkevands- og spildevandsselskaber samt kommuner. Dette spørgeskema udsendes i samarbejde med Danske Vandværker, DANVA og KL.

Spørgeskemaet handler om drikkevands- og spildevandsselskabers samt kommuners erfaringer med anvendelsen af de nuværende regler om kommunal godkendelse af selskabernes forslag til takster og regulativer/vedtægter.

 

Baggrund

Baggrunden for spørgeskemaet er, at Energistyrelsen i 2019 igangsatte et projekt om vandselskabernes takster. Som led i dette projekt forventes der gennemført flere forskellige delanalyser om bl.a. supplerende anlægs- og tilslutningsbidrag samt kommunalt/statsligt vejbidrag. Den første delanalyse vedrører reglerne om kommunale godkendelse af selskabernes forslag til takster og regulativer/vedtægter.

 

Kravet om kommunal godkendelse af de kommunalt ejede selskabers takster og betingelser (regulativer/vedtægter) har været gældende i ca. 10 år. For de forbrugerejede selskaber har kravet været gældende i mange flere år.

 

Energistyrelsen har i 2020 gennemgået gældende regler om kommunernes godkendelse af de ca. 2.400 drikke- og spildevandsselskabers takster og leveringsbetingelser. Gennemgangen har foreløbigt vist, at der er forskelle i reglerne på drikke- og spildevandsområdet. Gennemgangen har desuden vist, at dele af reguleringen/vejledningerne muligvis kan forbedres, fx i forhold til øget klarhed om hvad selskaberne skal fremsende af oplysninger og i forhold til hvad kommunerne som minimum bør efterse i forbindelse med godkendelsen. Energistyrelsen ønsker at supplere denne foreløbige gennemgang af reglerne med oplysninger fra kommunerne og selskaberne om deres erfaringer med de gældende regler. Derfor udsendes der et spørgeskema til selskaber og kommuner.

 

Svarene bruges til at forbedre gældende regler og vejledninger

Spørgeskemaet vil blive udsendt ultimo maj af konsulentfirmaet Pluss. Det er formålet, at Pluss i juni/juli afleverer resultatet af undersøgelsen til Energistyrelsen. Resultatet vil blive opgjort på landsbasis. Det vil således ikke indgå i rapporten om spørgeskemaundersøgelsen hvilke selskaber/kommuner, der har svaret hvad. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen vil indgå i en efterfølgende vurdering af, hvordan de gældende regler/vejledninger kan forbedres. Denne vurdering vil blive gennemført i samarbejde med Danske Vandværker, DANVA og KL.

 

Det er vigtigt, at Energistyrelsen får en bredt funderet belysning af praksis. Derfor opfordrer Danske Vandværker, at flest muligt besvarer det kommende spørgeskema.

 

Publiceringsdato: 13/05 2020