Uklar rollefordeling om BNBO skal afklares

Danske Vandværker har over for Miljøministeriet påpeget, at der er behov for at få tydeliggjort kommunernes rolle i BNBO-processen. I nogle kommuner tager man aktivt ansvar for at indlede dialog med vandværker og lodsejere, mens man I andre kommuner er mere tøvende og måske ser det som vandværkernes og lodsejernes ansvar at få en aftale i stand. Faktum er, at der er brug for alle tre parter i forhandlingsprocessen.

 

Derfor vil ministeriet nu udarbejde et notat, som beskriver rollerne, ligesom ministeriet sammen med Danske Vandværker, DANVA, Landbrug & Fødevarer og KL vil tage initiativ til nogle regionale informationsmøder i efteråret. Møderne skal være med til at sikre, at der kommer fremdrift.

 

For så vidt angår erstatning til landmændene vil det såkaldte ”IFRO-notat” over vejledende erstatningsniveauer blive opdateret i lyset af de seneste kendelser fra Beder og Bjellekær (Egedal).

 

Vandværkerne bør allerede nu være opmærksomme på, at kendelserne fra Beder og Bjellekær ikke nødvendigvis er anvendelige i andre dele af landet, da de er udtryk for de særlige omstændigheder, som er i de konkrete områder.

Publiceringsdato: 04/06 2021