VAP-rapporten 2020

Den årlige rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er udkommet.

I alt 32 stoffer er i perioden 2017-2019 blevet undersøgt i forbindelse med sprøjtning på de i alt seks VAP-marker, hvoraf to stoffer, aktivstoffet propyzamid og nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol er blevet påvist over grænseværdien.

 

Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at fundene i den nye VAP-rapport ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til at indføre et forbud mod de testede sprøjtemidler.

 

Miljøstyrelsen har iværksat yderligere undersøgelser af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol og for at øge viden om udvaskningsgraden af ukrudtsmidlet propyzamid, er der startet en yderligere test af propyzamid i VAP.

 

Resume

Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol er blevet fundet under fem marker og med værdier over grænseværdien i fire af dem (Jyndevad, Silstrup, Estrup og Lund). Der er dog tvivl om det konkrete bidrag fra testmarkene, dels fordi der tidligere på nogle af testmarkerne er anvendt azoler (svampebekæmpelsesmidler i form af sprøjte- og bejdsning), og fordi der er gjort betydelige fund i baggrundskoncentrationer opstrøms marken. Fælles for dem alle er dog, at der generelt er målt højere koncentrationer af stoffet nedstrøms, hvilket indikerer, at der må ske et betydelig bidrag fra VAP-markerne.

 

Udvaskningen er i særdeleshed veldokumenteret på testmarken Estrup med opsprækket ler, hvor stoffet blev fundet i koncentrationer over kravværdien i 25 procent ud af alle grundvandsprøverne.

 

Rapporten bekræfter nu endnu engang, at nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol ikke er let nedbrydeligt, og at det er et mobilt stof, som over tid udvaskes til grundvandet. Der undersøges nu, om ophobning af azoler i pløjelaget kan forklare forskellen i fund af nedbrydningsproduktet i grundvandet over markerne.

 

Et nyt aktivstof, propyzamid, er påvist i ca. 37 procent af alle grundvandsprøverne i op til tre måneder efter udbringningen på testmarken Silstrup med opsprækket ler, hvoraf ca. 7 procent er med koncentrationer over grænseværdien. Det tyder på, at stoffet er meget mobilt, og at udvaskningen således foregår relativt hurtigt. Udviklingen følges fortsat på den pågældende mark, og en ny test er iværksat på lermarken Fårdrup med sprøjtning af propyzamid.

 

De lokale klimaforhold tyder også på at spille en væsentlig rolle med hensyn til udvaskninsgraden, og der ses generelt større bidrag fra VAP-markerne, når der er vandmættede forhold.

 

Sundhed

Nedbrydningsproduktet er mistænkt for at have hormonforstyrrende egenskaber. Forsøg på rotter har vist, at 1,2,4-triazol i høje doser kan medføre skader på hjerneceller, fostre samt at forplantningsevnen forringes.

 

Propyzamid er miljøklassificeret som ”Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer”. Stoffet er lav-akut giftighed, men er fundet kræftfremkaldende. Stoffet vurderes umiddelbart at nedbrydes moderat hurtigt i jord under gængse forhold.

 

Bidrag af pesticidrester fra drikkevand er problematisk og bør under alle omstændigheder ikke supplere indtaget af pesticidrester fra andre fødevarer.

Publiceringsdato: 15/01 2021