Vedtægter for Danske Vandværker Region Øst

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Danske Vandværker Øst.

 

Regionens hjemsted er Danske Vandværkers kontor, Solrød Center 20 C, 2680 Solrød Strand.

 

Danske Vandværker er stiftet den 30. januar 1944. Danske Vandværker Øst, som er stiftet samme dag, er en selvstændig region under Danske Vandværker.

 

§ 2 FORMÅL

Stk.1. Regionen har til formål at styrke den decentrale vandforsyning og koordinere arbejdet i generelle spørgsmål på vandforsyningsområdet samt repræsentere medlemmerne over for overordnede myndigheder.

 

Stk.2. Regionens hovedopgave er ren politisk, hvor hovedformålet er repræsentation i de offentlige myndigheders råd og udvalg på regionalt og lokalt niveau samt opretholde kontakten til medlemmerne i regionen, ligesom vandrådet i de enkelte kommuner løbende skal informeres.

 

Stk.3. Herudover skal regionen medvirke til afholdelse af diverse kurser, virksomhedsbesøg m.v., såvel regionalt som kommunalt.

 

§ 3 VIRKE

Regionen virker for sit formål ved:

 

 1. At samarbejde med alle myndigheder, institutioner og foreninger i spørgsmål af interesse i vandforsyningsspørgsmål
 2. at formidle samarbejde mellem vandværkerne i regionen
 3. at afholde kurser og oplysningsvirksomhed for uddannelse og videreuddannelse af personale og bestyrelsesmedlemmer
 4. at deltage i relevante udvalg, kommissioner og lignende til fremme af vandforsyningsspørgsmål.

 

§ 4 MEDLEMMER

Stk. 1. Enhver almen vandforsyning, som ligger på Sjælland, Bornholm, Lolland, Falster, Møn og nærliggende øer, kan optages som medlem.

 

Stk. 2. Evt. ændringer af regionsgrænserne besluttes af Danske Vandværker.

 

§ 5 KONTINGENTER

Stk. 1. Medlemskontingent fastsættes i et takstblad, der årligt fastsættes af Danske Vandværker’s repræsentantskab.

 

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

Stk.1. Generalforsamlingen er regionens højeste myndighed. Mødeberettiget er alle medlemmer i regionen. Hvert medlem har 2 stemmer.

 

Stk.2. Foreningens passive medlemmer i regionen har møderet og taleret til møder og forsamlinger på lige fod med regionens vandværker, men har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens bestyrelser, repræsentantskab m.v.

 

Stk.3. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i andet kvartal.

 

Stk.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Indkomne forslag
 • Regionens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 • Godkendelse af regionens budgetoplæg
 • Valg til bestyrelse
 • Valg af suppleanter
 • Valg til revisor
 • Evt.

 

Stk. 5 a. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

 

Stk. 5 b. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt ske, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 2 måneder i sidstnævnte tilfælde

 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

 

Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 8. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder sted, når dirigenten eller et medlem kræver det. Blanke og/eller ugyldige stemmer medtages, som – ikke afgivet.

 

Stk. 9. Ved vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Endvidere kræver vedtægtsændringer, at mindst 10 % af medlemmerne er fremmødt. Er kun den første, men ikke den anden betingelse opfyldt, kan forslaget genfremsættes på en efterfølgende ekstraordinær eller næste ordinære generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder.

 

Stk. 10. Ved personvalg skal afstemningen være skriftlig, blot et medlem ønsker det.

 

Stk. 11. Over det på generalforsamlingen foretagne udfærdiges referat, der underskrives af dirigenten. Referat vil kunne læses på foreningens hjemmeside.

 

Stk. 12. Regionen kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.

 

Opløsning kan kun ske, hvis 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Hvis dette ikke er muligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflerhed gælder.

 

Stk. 13. Underliggende vedtægter må ikke stride imod nærværende vedtægter.

 

§ 7 REGIONSBESTYRELSEN

Stk.1. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, valgt blandt de stemmeberettigede medlemmer i regionen for 3 år ad gangen, og der afgår skiftevis 2, 2 og 3 medlemmer hvert år. Bornholm vælger selv 1 bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 2. Der skal tilstræbes en passende geografisk fordeling.

 

Stk. 3. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 

Stk. 4. Der vælges 1 revisor for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år en suppleant for et år ad gangen.

 

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand indgår i Danske Vandværker´s bestyrelse.

 

Stk. 6. Bestyrelsen varetager det daglige foreningsvirke.

 

Stk. 7. Regionen tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Prokura til løbende driftsudgifter kan meddeles til et bestyrelsesmedlem eller foreningens kontor ved direktøren.

 

Stk. 8. Der skal fra hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat over det på mødet vedtagne. Referatet underskrives af mødedeltagerne. Kopi sendes til Danske Vandværker.

 

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 8 VANDRÅD

Stk. 1 I hver kommune, med flere almene vandforsyninger, etableres et vandråd.

 

Stk. 2. Vandrådet består af repræsentanter valgt blandt de respektive kommuners vandforsyninger.

 

Stk. 3. Vandrådet vælger selv sin bestyrelse, som konstituerer sig med formand, næstformand m.m.

 

Stk. 4. Repræsentanter fra hvert vandråd i regionens kommuner indkaldes minimum 1 gang årligt til møde med regionsbestyrelsen.

 

Stk. 5. Vandrådets opgave er at varetage vandværkernes fælles interesser i forhold til kommune og region, samt varetage de foreningsmæssige opgaver og interesser.

 

§ 9 BUDGET OG REGNSKABSPROCEDURE

Første kvartal

Stk. 1. Landsbestyrelsen udmelder retningslinjer (herunder fremskrivningsprocent) for det kommende års regionsbudgetter.

 

Stk. 2. Regionernes budgetforslag behandles på møde i landsbestyrelsen

 

Andet kvartal

Stk. 3. Regionerne afholder generalforsamling, hvor budgetforslaget for det kommende år fremlægges.

 

Tredje kvartal

Stk.4. Landsbestyrelsen udarbejder på baggrund af regionernes budgetoplæg endeligt budgetforslag for det kommende år, ligesom der evt. foreslås ændringer i medlemskontingentet, såfremt den aftalte fremskrivning (dyrtid) ikke kan fastholdes.

 

Fjerde kvartal

Stk. 5. Budgetforslaget godkendes endeligt på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor sidste års regnskab ligeledes fremlægges til godkendelse.

 

§ 10 REGNSKAB

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan herudover antage en registreret/statsautoriseret revisor.

 

Stk. 4. Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

§ 11 IKRAFTTRÆDEN

Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling 5. april 2016 og afløser tidligere vedtægter og vedtagelser. Ikrafttrædelsen er sket ved vedtagelsen.

 

Køge d. 5. april 2016

Dirigent Per Felby

Publiceringsdato: 03/07 2017