Møde 20. juni og 27. juni 2020

Landsbestyrelsen holdt årets tredje møde den 20. juni 2020, hvor flere spændende emner var på dagsordenen. Der blev desuden afholdt et ekstraordinært møde den 27. juni med et enkelt punkt på dagsordenen om initiativer på baggrund af politisk klimaaftale.

På grund af coronakrisen blev begge landsbestyrelsesmøder afholdt digitalt i Teams, og under de givne omstændigheder forløb møderne tilfredsstillende.

 

Initiativer på baggrund af politisk klimaaftale

Den 16. juni 2020 indgik Folketingets partier på nær DF og Nye Borgerlige en aftale om “KIimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. I aftalen er et afsnit om vandsektoren, hvor der bl.a. lægges op til at undersøge om øget konsolidering i vandsektoren vil have gavnlig indflydelse på omkostningsniveau og energi- og klimaaftryk i sektoren. Aftalen om klimaplanen kommer i forlængelse af klimapartnerskabet for vand, affald og cirkulær økonomi fra marts 2020 og effektiviseringsanalysen fra Forsyningssekretariatet fra april 2020. Det primære fokus hos regeringen og aftaleparterne er at igangsætte initiativer, der indfrier målet om 70 % reduktion af CO2.

 

Derfor godkendte landsbestyrelsen på baggrund af klimaplanen en økonomisk ramme til at igangsætte analyser og initiativer til brug overfor politikere og embedsfolk herunder oplæg om indfrielse af målet om CO2-reduktion og fordele ved den decentrale drikkevandsforsyning og forbrugereje (medlemsdemokrati). Dermed kan foreningen bidrage positivt til dagsordenen om bæredygtighed og klima og tale imod at konsolidering altid er den bedste løsning.

 

Konsekvenser ved manglende indberetning af nøgletal

Foreningens medlemmer skal hvert år indberette tre nøgletal til sekretariatet. Tallene bruges til at udregne det enkelte medlems kontingent og forsikringskontingent, og det er derfor vigtigt, at tallene er opdateret inden årsfaktureringen. Siden sidste år er der gjort indsats for at få alle indberetninger i hus ved bl.a. at forkorte indberetningsperioden, intensivere informationsniveauet i både Vandposten og nyhedsbrevet samt udsendelse af rykkere. Men på trods af indsatsen er der stadig enkelte medlemmer, der ikke indberetter nøgletallene. Det er ønsket, at incitamentet for at indberette fremadrettet skærpes, da der er brug for tallene bl.a. for at foreningens budget kan blive mere retvisende.

 

På den baggrund besluttede landsbestyrelsen, at et medlem, der ikke indberetter sine nøgletal i indberetningsperioden, tillægges et gebyr på årsfaktureringen på 200 kr., og at indberetningens betydning for forsikringsdækningen tydeliggøres.

 

Bestyrelsesportal for foreningens politiske organer

En bestyrelsesportal er en elektronisk mødemappe, der samler alle nødvendige mødedokumenter, som bestyrelsen arbejder med og indeholder historisk bestyrelsesmateriale. En bestyrelsesportal vil lette arbejdet omkring håndtering af materiale til bestyrelsen. Når materiale til næste møde er lagt ind i portalen, modtager man en mail, og herefter kan man via en browser på sin pc, tablet eller smartphone læse materialet.

 

Landsbestyrelsen godkendte, at der indkøbes og implementeres en digital bestyrelsesportal til brug for møder i foreningens politiske organer og udvalg.

 

Ny strategi for Danske Vandværker

Landsbestyrelsen gav udtryk for, at de føler sig veloplyste og inddraget i processen omkring arbejdet med foreningens nye strategi, som forløber efter planen. På mødet godkendte landsbestyrelsen forslag til ny mission, ny vision og ny kernefortælling som ramme for det videre arbejde. Næste skridt er, at landsbestyrelsen skal arbejde med de strategiske spor på deres seminar ultimo august.

Publiceringsdato: 28/08 2020