Møde 31. marts 2020

Landsbestyrelsen holdt deres andet møde i år den 31. marts 2020. Mødets helt store emne var godkendelse af årsregnskabet, men også andre emner var på dagsordenen.

På grund af coronakrisen blev landsbestyrelsesmødet afholdt som telefonmøde, som under de givne omstændigheder forløb tilfredsstillende. Landsbestyrelsen besluttede, at ét af årets møder fremover skal afholdes digitalt.

 

Gennemgang af Årsrapport 2019

Revisor Svend Sand, revisionsselskabet Beierholm, gennemgik årsrapporten, som har fået en blank erklæring og dermed er uden bemærkninger fra revisor. Det fremhæves, at Danske Vandværker er en solid forening med en god likviditet. Selvom regnskabet er i minus, er det ikke udtryk for en virksomhed i krise, da det er en planlagt udvikling, hvor likviditeten over en årrække nedbringes.

 

Samlet har der været en stigning i aktivitetsniveauet på foreningens arrangementer, herunder særligt messer og kurser.

 

De øgede omkostninger på administration dækker over flere aktiviteter. Særligt er der i 2019 gennemført en række forbedringer på it-området f.eks. bedre funktionalitet på medlemssiderne på Min Side og tilsvarende øget aktivitet på den politiske interessevaretagelse samt det store fremmøde til dialogmøderne som en del af Projekt Fremtidssikring. På personalesiden er der udvidet med en ekstra rådgiver inden for grundvandsområdet, og der har været ekstraomkostninger til kompetenceudvikling af personalet samt omkostninger til fratrædelser og rekruttering.

 

Læs Årsrapport 2019

 

Læs Årsberetning 2019 

 

Ny strategi for Danske Vandværker

I løbet af foråret er der afholdt dialogmøder i alle regioner på nær Region Syd, hvor mødet blev aflyst pga. coronavirus. I stedet er der afholdt et webinar. Dialogmødernes formål har været at få inspiration til initiativer og fokusområder for en kommende strategi. På møderne har der særligt været fokus på synliggørelse af medlemsdemokratiet i lokalsamfundet og for den næste generation, og på FN’s verdensmål og hvordan vandværket bidrager til den grønne dagsorden.

 

Der har rundt om i landet været god opbakning til møderne, og der er kommet mange spændende input. Alle input skal nu bearbejdes og konkretiseres, hvorefter både landsbestyrelsen og repræsentantskabet skal arbejde videre med det.

 

Læserundersøgelse

I begyndelsen af 2020 gennemførte sekretariatet en læserundersøgelse af Vandposten. Undersøgelsen viser en generel stor tilfredshed med Vandposten, hvor det faglige og vandværksnære indhold er vigtigst, og det faglige niveau er passende. Den typiske læser – ud fra svarene – er mand over 50 år, som foretrækker at få bladet tilsendt fysisk. Nytårshilsnerne fra regionerne og butikken er de emner, der er mindst efterspurgt.

 

Resultaterne viser også, at læserne kender bladet, nyhedsmailen og hjemmesiden, men ikke i samme grad foreningens tilstedeværelse på de sociale medier. De yngre læsere foretrækker at læse bladet digitalt, og der bør derfor sættes fokus på at blive mere kendte på de sociale, digitale medier og ad den vej skabe interesse hos den yngre målgruppe.

 

Medlemsundersøgelse

Landsbestyrelsen godkendte at igangsætte en medlemsundersøgelse, som både indeholder tilfredshedsundersøgelse inkl. en sammenligning med medlemsundersøgelsen fra 2016, nye spørgsmål med input til strategi og udvælgelse af strategiske spor samt input til beredskabsarbejdet/interessevaretagelsen.

 

Møde og seminar i Repræsentantskabet

Landsbestyrelsen godkendte udkast til dagsorden og program for møde og seminar i repræsentantskabet den 20.-21. juni, hvor bl.a. årsrapporten skal godkendes, og foreningens kommende strategi skal drøftes.

(Desværre er både møde og seminar siden landsbestyrelsens møde blevet udskudt til efteråret grundet coronavirus.)

 

Seminar i Landsbestyrelsen

Landsbestyrelsen godkendte et foreløbig udkast til program for seminar i landsbestyrelsen den 29. august, hvor foreningens kommende strategi er det store emne.

Publiceringsdato: 07/05 2020