Møde 5. december 2020

Landsbestyrelsen holdt den 5. december 2020 årets sidste møde, som på grund af Covid-19 blev afholdt digitalt.

Konstituering – valg af landsformand

I lige år skal landsbestyrelsen vælge landsformand. Siddende landsformand, Ole Wiil fra Region Syd, genopstillede til posten og blev genvalgt som landsformand. Ole Wiil har samtidig meddelt, at det er hans sidste periode.

 

Kommunikationsstrategi

Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi i forlængelse af foreningens nye strategi. Fokus er at få omsat strategien med de rette budskaber i den interne og eksterne kommunikation – både lokalt og nationalt. Fremover skal der være mere fokus på digitalisering for blandt andet at finde ud af, hvad der virker på hvilke platforme, og hvordan kommunikationen målrettes efter modtagerens behov. Desuden skal de lokale historier styrkes, og sekretariatet bistår gerne med hjælp til lokal presseindsats. Kommunikationsstrategien beskriver også, hvordan der arbejdes med foreningens forskellige medier.

 

Teknisk Forum indsatsområder 2021

Landsbestyrelsen har drøftet, hvilke faglige og tekniske emner Teknisk Forum skal arbejde med i det kommende år. I parentes er noteret, hvad der skal komme ud af arbejdet med emnet.

 

Opgaver med højest prioritet

 • Det topmoderne lille vandværk, hvordan ser det teknisk ud – afsluttes 2021 (vejledning).
 • Merkur – database til vandbehandlingsdata, drive vandværk på basis af data (deltage i projektet og afrapportere til sekretariatet).
 • Digitalisering, muligheder for automatisering af data/brug af data/indberetninger, både drifts og administrative data (give input til idekatalog, evt. deltagelse i workshop).
 • Drifts- og hygiejnekurser, hvilke kvalitetskrav skal vi stille, hvad er vigtigt, de indeholder? (input til kursusudvalget).
 • Kommunernes tekniske tilsyn. Hvad er et godt teknisk tilsyn, hvad bør der indgå? (guide til brug for kommuner).
 • Nødforbindelser – muligheder, fordele og ulemper (vejledning og indsatser).

 

Ønskelige opgaver

 • Vandkvalitet efter private blødgøringsanlæg (analyse, fakta til hjemmesiden, evt. til politisk arbejde).
 • Videregående vandbehandling ift. pesticider både bakteriologisk, kemisk mm. (løbende input til tekst til hjemmesiden om metoder og erfaringer).
 • Vandværksbygninger – vejledning om gennemgang af vandværkets ejendom inkl. udearealer (vejledende tekst om hegn, lås, bygning mm.).
 • Placering af målere i brønd eller i husstand (tekst med for og imod til hjemmesiden).
 • Håndtering af okkerslam (guide til hjemmeside).

 

Landsbestyrelsens arbejde

Landsbestyrelsen godkendte årshjulet for sit arbejde i det kommende år.

Publiceringsdato: 14/01 2021