Møde 8. februar 2020

Landsbestyrelsen holdt årets første møde den 8. februar 2020, hvor en del spændende emner var på dagsordenen.

Honorar og tilskud 2021

Landsbestyrelsen godkendte honorarer og regionstilskud for 2021. Der sker ikke den store ændring i beløbet ud over en almindelig regulering efter nettoprisindekset.

Se de gældende honorarer

 

Desuden besluttede landsbestyrelsen, at projektdeltagere i forbindelse med foreningens nye strategi (minus landsformanden og sekretariatets medarbejdere) modtager honorar svarende til et udvalgsmedlem for mødedeltagelse, da opgaven har et større omfang end først forventet.

 

Evaluering af landsbestyrelsen

Én gang om året evaluerer landsbestyrelsen sig selv med udgangspunkt i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”. Evalueringen tog udgangspunkt i det udfyldte dokument fra sidste år, og ændringer blev foretaget. Landsbestyrelsen nåede ikke at afprøve kompetenceværktøjet, men vil prøve det af i 2020.

Find evalueringsdokumentet

 

Årsfakturering via betalingsservice

Den eneste måde, Danske Vandværkers medlemmer kan modtage deres årsfakturering på, er via mail, og sådan skal det blive ved med at være. Et flertal i landsbestyrelsen besluttede, at da det kun er én årlig faktura, vandværket kan betale via betalingsservice, er det administrativt for dyrt og besværligt at ændre på det.

 

Udbringning af spildevandsslam

Et vandværk har udtrykt bekymring om, at der spredes spildevandsslam i vandværkets indvindingsområdet. Udbringning af spildevandsslam til jordbrugsformål er reguleret via ”Slambekendtgørelsen”. Foreningen vil i nærmeste fremtid tage kontakt til DANVA for en nærmere drøftelse af, hvordan de to foreninger kan samarbejde om at få indført et forbud mod udbringning af spildevandsslam.

 

Deltagelse i Danmarks Første Andelsdag og andre folkemøder

Landsbestyrelsen bakker op om, at foreningen deltager i Danmarks Første Andelsdag den 29. august 2020, som Tænketanken Demokratisk Erhverv har taget initiativ til. Foreløbig er dagen planlagt til at foregå syv forskellige steder rundt om i landet: Århus, Odense, Aalborg, Silkeborg, Randers, Holbæk, Helsingør, Lejre og Odsherred. Det er en oplagt mulighed for nogle af foreningens medlemmer til at holde åbent hus og på den måde synliggøre de forbrugerejede vandværker og det danske drikkevand.

 

Mange steder rundt om i Danmark skyder der folkemøder op, og det er også en god anledning til at sætte spot på det danske drikkevand og forbrugereje. Både Danske Vandværkers regioner og sekretariatet vil være at finde på flere af disse folkemøder, som løbende vil blive annonceret i vores nyhedsbrev.

 

Ny strategi for Danske Vandværker

Arbejdet med foreningens nye strategi følger tidsplanen, og i analysefasen indgår blandt andet dialogmøderne rundt om i landet, hvor der søges inspiration til initiativer og fokusområder. Særligt er der fokus på forbrugereje og medlemsdemokrati i fremtiden og hvordan FN’s verdensmål kan inspirere og hjælpe med at sætte retning. Sidst på foråret vil arbejdet med at identificere, hvilke indsatsområder den nye strategi skal forholde sig til. Det skal repræsentantskabet arbejde med på deres strategiseminar i juni.

 

Digital underskrift af årsrapport

Indtil nu har landsbestyrelsen underskrevet foreningens årsrapport på papir. Det bliver der nu ændret på, idet landsbestyrelsen besluttede, at årsrapporten fremover skal underskrives digitalt.

Publiceringsdato: 02/03 2020