Strategiske fokusområder 2019

Politik

Mål 1 – Klare og opdaterede politikpapirer

Formålet er at fastsætte overordnede, strategiske rammer for Danske Vandværkers arbejde på det politiske område.

 

Leverance

 • Interessentoverblik
 • Interne politikpapirer færdige inkl. fleksibel handleplan for den kommende periode

 

Mål 2 – Vi skal tydeliggøre fordelene ved forbrugereje

Mange af vores vandværker melder om problemer med at tiltrække nye medlemmer til deres bestyrelser, vi skal blandt andet hjælpe med at sikre generationsskiftet på vandværkerne. Vi skal også kommunikere om bestyrelsesarbejdet og forbrugerindflydelse for at styrke mangfoldigheden i bestyrelserne dels via tema i Vandposten og dels via kampagner i andre medier. Vi vil afsøge relevansen af at inddrage Demokratisk Tænketank i en animationsfilm om fordelene ved forbrugereje, og vi vil have fokus på at indtænke området i vores aktiviteter på Folkemødet på Bornholm. Vi vil også afsøge mulighederne for at indgå i andre samarbejder.

 

Leverance

 • Tema på Folkemødet
 • Tema i Vandposten
 • Kampagner i medier
 • Ungdommens Folkemøde
 • Kurser med Ingerfair for medlemmer

 

Rådgivning

Mål 3 – Vi skal informere om Miljøstyrelsens nye vejledning i forbindelse med videregående vandbehandling

På vandrådsmøderne over hele landet vil vi informere om den nye vejledning fra Miljøstyrelsen, som handler om mulighederne for videregående vandbehandling så som at fjerne kalk, pesticider med flere.

 

Leverance

 • Teknisk Forum har udarbejdet vejledning
 • Høringssvar til vejledning
 • Præsentation til vandrådsmøder
 • Gå-hjem-møde i sekretariatet
 • Artikel i Vandposten

 

Mål 4 – Sekretariatet skal bygge broer. Sikre bedre kontakt mellem medlemmerne og kommunerne

Samarbejdet mellem vores vandværker og kommunerne er uensartet. Derfor bør vi forsøge at bygge broer, så samarbejdet kan blive styrket på landsplan. Det kan ske både via sekretariatet og via understøttelse af regionernes arbejde. Vi skal også afdække muligheder for at indgå i et samarbejde med KTC og Envina.

 

Leverance

 • Møde afholdt med KTC
 • Sagsbehandlerforum mellem DANVA og Danske Vandværker
 • Deltaget i ENVINA vintermøde og grundvandsdag med kommunale sagsbehandlere
 • Indgår i vandrådsarbejdet

 

Mål 5 – Bedre struktur i rådgivningen

Vi skal afklare behov for minimumsbemanding og vagtplan, og vi skal afklare svar-tider for vores rådgivning. Vi skal også have fokus på peektidspunkter i rådgivningen. Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvornår vi tager ud til møder, og hvem som deltager. Vi skal udarbejde en beskrivelse af, hvad det vil sige at være koordinator for vandrådsmøderne. Vi har et mål om at deltage i 50 besøg i vandrådene. Der skal også ske en afklaring af grænser for gratis rådgivning – og/eller udvikling af nyt tilbud om udvidet rådgivning.

 

Leverance

 • Der er lavet standardpræsentationer
 • Plan for besøg og besøgt 40 vandråd
 • Pjecer og folder til vandråd er udarbejdet
 • Tema om vandrådsarbejde på regionsvandråd
 • Et korps af udkørende rådgivere
 • Rollen som vandrådskoordinator er beskrevet
 • Rådgivning og grænser behandlet på Landsbestyrelsesseminar i maj

 

Uddannelse

Mål 6 – Der skal udarbejdes en strategi for kursusområdet

Udarbejdelse af strategi for udvalget af og formen på kurser i regi af Danske Vandværker. Strategien skal også adressere niveau og tidspunkter for kurserne. Samtidig skal en projektansættelse gennemgå og opgradere kurser og kursusmaterialet.

 

Leverance

 • Godkendt kursusstrategi
 • Opdatering af udvalgt materiale
 • Heldagskurser implementeres 2020
 • Alle aftenkurser starter kl. 17.30 i 2020
 • Kursuskommissorie revideret
 • Opgradering af kursusmaterialer fortsætter i 2020

 

Mål 7 – Implementering af Kodeks

I ministerier og styrelser er der stort fokus på, at bestyrelser har et kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Et kodeks for bestyrelsen bidrager til at professionalisere bestyrelsesarbejdet. Til forsyningsministerens store tilfredshed har Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker sammen udarbejdet et kodeks, og man kan endda argumentere for, at udarbejdelsen er en af årsagerne til, at regeringen har foreslået, at de forbrugerejede selskaber skal ud af den økonomiske regulering, da demokratiet i ejerskabskredsen er en medvirkende grund til, at de forbrugerejede selskaber er veldrevne. Der skal udarbejdes værktøjer, som kan hjælpe vandværkerne med at få implementeret kodekset i deres organisation.

 

Leverance

 • Nyt undervisningsmateriale til bestyrelseskursus, hvor kodeks indgår
 • Undervisningsmateriale til kodeks-kursus
 • Værktøjer til brug for kodeks
 • Afholdelse af kodekskurser

 

Netværk

Mål 8 – Overblik over netværk og vurdere porteføljen

Vi skal udarbejde overblik over hvilke netværk vi er med i. Samtidig skal vi evaluere på, om det er de rigtige steder, vi er repræsenteret. Vi skal også drøfte behovet for nye fagspecifikke netværk og afdække behovet for at indgå nye partnerskaber, som kan styrke vores kompetencer.

 

Leverance

 • Analyse af netværk i dag interne/eksterne
 • Ønsker til netværk og partnerskaber på baggrund af MUS er udarbejdet og tilpasses løbende

 

Mål 9 – Styrket samarbejde med virksomhedsmedlemmer

Vi har skal iværksætte samarbejder med mindst 2 af vores virksomhedsmedlemmer om udvikling af nye løsninger, som kan gavne vores vandværker. Vi vil helt naturligt have fokus på ikke at favorisere disse frem for andre medlemmer.

 

Leverance

 • Workshop afholdt med virksomhedsmedlemmer
 • Løbende dialog med virksomhedsmedlemmer om fælles projekter
 • 2 MUDP/EUDP ansøgninger
 • 1 ansøgning til Industriens Fond

 

Indkøb

Mål 10 – Udarbejde en ny profil for vores butik

Afdække medlemmernes behov og tilpasse udvalget på basis af resultaterne. Vi indsamler viden hos vores fokusgruppe og repræsentantskab, hvorefter forslag sendes til landsbestyrelsen. Der indføres mål for salget i 2019 med udgangspunkt i salget fra 2017.

 

Leverance

 • Ny profil/tilbud testet og tilrettet
 • Størrelse på salg for 2020, vurderet og indarbejdet i budget
 • Forøget reklame i Vandposten og nyhedsbrev har ikke givet væsentlig effekt
 • Kontering af salg undersøgt og tilrettet

 

Mål 11 – Vi skal øge salget af vores forsikringsløsninger med 5% i forhold til 2018

Der skal især lægges vægt på de forsikringer, som dækker bestyrelsesarbejde, Cyber risk og biler.

 

Leverance

 • Salgsindsats over for de 225, der ikke benytter vores forsikringsløsning.
 • Salget øget med 2,5%

 

Sekretariatet/Interne forhold

Mål 12 – Projekt fremtidssikring af Danske Vandværker

Projektgruppen skal levere et færdigt ide-oplæg, som skal behandles af Repræsentantskabet. Samtidig skal regionernes fremtidige rolle synliggøres. Tilrettelæggelse af proces for ny strategi, skal drøftes på repræsentantskabsseminaret i 2019.

 

Leverance

 • Afholdelse af dialogmøder
 • Idekatalog afleveret til repræsentantskab og en indledende sortering af ideer er gennemført
 • Evaluering af projektgruppens arbejde
 • Kommissorie for Strategi 2021-2025, hvor prioriterede indsatser fra idekataloget indgår

 

 

Mål 13 – Vi skal udarbejde en projektmodel

Sekretariatet har efterhånden nået en størrelse, som gør det nødvendigt, at vi får optimeret vores arbejdsgange. Og mange af sekretariatets aktiviteter vil med fordel kunne lægges i en fast ramme, derfor bør vi udarbejde en fælles model for vores opgaver/projekter.

 

Leverance

 • Projektmodel udarbejdet
 • Styregruppe, projektgrupper og afrapportering igangsat

 

Mål 14 – Ledelsesgrundlaget i sekretariatet skal være udarbejdet og evalueret

Som en del af målet skal der være udarbejdet stillingsbeskrivelser og uddannelsesplan for den enkelte medarbejder. Der skal også etableres en ledelsesstruktur, som sikrer, at sekretariatet vedvarende kan levere og udvikle i forhold til strategi, mål og politiske fokusområder – såvel internt som eksternt.

 

Leverance

 • Stillingsbeskrivelser udarbejdet
 • MUS koncept udarbejdet
 • MUS gennemført
 • Ledelsesgrundlag udarbejdet

 

Mål 15 – Vi skal udarbejde en pixibog til brug for landsbestyrelsen samt repræsentantskabet

”Værd at vide” skal indeholde viden om os selv, fakta, vores holdninger som forening på politiske områder og gode råd om bestyrelsesarbejdet.

 

Leverance

 • Tekstudkast er færdig

 

Kommunikation

Mål 16 – Vi skal udarbejde strategi for kommunikation, presse og Sociale Medier

Der er brug for en opdatering af vores strategi, som dækker alle vores kommunikationsplatforme. Strategien skal understøtte dialog og samskabelse.

 

Leverance

 • Situationsanalyse gennemført
 • Nye tiltag på sociale medier for at styrke synligheden
 • Forsøg med livestreaming fra messen i Fredericia
 • Deltagelse i videokursus
 • Indledende analyse af kanaler som optakt til læserundersøgelse, fokusgruppe og strategi

 

Mål 17 – Vi skal optimere vores digitale løsninger

Løbende optimering af hjemmeside og Navision, herunder integrationer.

Vi skal have forbedret tilmeldingen til messer på vores hjemmeside.

Vi skal afsøge muligheder og konsekvenser for at levere Vandposten i elektronisk form.

 

Leverance

 • Skiftet leverandør
 • Forbedret hjemmeside/integrationer/søgefunkt.
 • Digital vandposten (valgt pdf-version)
 • Kursustilbud med i nyhedsbrev
 • Kursussystem
 • Vandråd på hjemmesiden
 • Min Side opdateret
 • Øget sikkerhed – nye kodeord
 • Handleplan for bedre it, hjemmeside og digitalisering

 

Mål 18 – Vi skal hjælpe vandværkerne med kommunikation til deres forbrugere

Projektet skal afsøge, hvordan vi kan medvirke til, at vandværket får den fortjente plads i lokalsamfundet. Vi skal også have fokus på, hvordan vi sikrer, at drikkevand fra hanen beholder sit gode image. Projektet skal undersøge, hvordan vi kan hjælpe vandværkerne med deres kommunikation, herunder bla. materiale til skolebørn. Vi skal blandt andet involvere vores fokusgruppe i arbejdet.

 

Leverance

 • Artikler til Vandposten/Nyhedsbrev
 • Infografikker
 • Links til skolematerialer
 • Arrangementspakker
 • Idébank udbygges løbende

 

Spørgsmål?

Kontakt direktør Susan Münster

 

Tlf. 30 10 36 00

Publiceringsdato: 12/10 2019