Strategiske fokusområder 2020

Interessevaretagelse

Mål 1 – Ny strategi, der udstikker retningen for foreningen 2021-2025

Strategien skal forholde sig til:

 

Strategien skal positionere foreningen som en professionel, moderne, videnstærk og ambitiøs brancheforening.

 

Strategien skal rumme medlemmernes diversitet og forskellige behov samt understøtte en fortsat udvikling af bæredygtige vandforsyninger.

 

Mål 2 – Plan for grøn omstilling

Danske Vandværker skal bidrage til implementering af relevante dele af FN’s verdensmål og understøtte de nationale klimamålsætninger.

 

Der skal udarbejdes en plan for grøn omstilling f.eks. med fokus på energioptimering, skovrejsning, BNBO og indvindingsområder samt andre initiativer, der kan føre til CO2-reduktion.

 

Mål 3 – Styrket samarbejde med kommunerne

På baggrund af store forskelle i forholdet mellem kommuner og vandværker skal der arbejdes for en mere ensartet håndtering på tværs af kommunerne.

 

Gennem en øget dialog med kommunerne skal der arbejdes for bedre rådgivning og sagsbehandling af små og mellemstore vandværker. Dialogen med KL og lokalpolitikere skal styrkes med henblik på at øge vores politiske gennemslagskraft om fælles emner og interesseområder.

 

Mål 4 – Forbedring af digitale løsninger

Der skal arbejdes med at forbedre de digitale løsninger for medlemmerne og den daglige drift i sekretariatet gennem udrulning af handleplan for IT, hjemmeside og digitalisering.

 

Rådgivning

Mål 5 – Data som beslutningsstøtte

Gennem indsamling af nøgletal og andre relevante data er det målet at understøtte beslutningsgrundlaget og styrke foreningens troværdighed politisk og at kunne stille disse til rådighed for medlemmer og andre interessenter i forhold til indsatser og aktuelle sager.

 

Mål 6 – Struktur i Rådgivningen

Rådgivningen skal understøtte aktuelle temaer med faktuel viden, kurser og rådgivning understøttet af lovgivning. Herunder rådgivning vedrørende BNBO, opstart af grundvandssamarbejde, samarbejde og sammenlægninger m.v.

 

Information

Mål 7 – Kampagner, der fremtidssikrer foreningen

Der gennemføres forskellige kampagner for at styrke vandværkerne og foreningen. Det kan f.eks. være med temaer om at hverve nye medlemmer, generationsskifte, oplyse de unge om forbrugereje og drikkevand osv.

 

Mål 8 – Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategien skal give en klar retning for, hvordan kommunikationen understøtter Danske Vandværkers strategi og opgaveløsning.

 

Strategien vil indeholde klare kommunikationsmål, målgrupper og valg af kommunikationskanaler.

 

Uddannelse

Mål 9 – Realisering af kursusstrategi

Kursusstrategien udstikker rammerne for, hvordan det sikres, at foreningens medlemmer fortsat har mulighed for at deltage i faglige arrangementer af en høj kvalitet, hvor indholdet og undervisningsformen er tilpasset udviklingen og i øjenhøjde med modtageren.

 

Det indebærer bl.a. at afprøve nye pædagogikker og udvikle undervisningsformen.

 

Netværk

Mål 10 – Øget involvering af brugere

Udvikle og styrke samarbejdet med medlemmer og andre interessenter for at skabe mere innovative og holdbare løsninger.

 

Invitere medlemmer til at deltage i udvikling af nye services og produkter.

 

Mål 11 – Netværk med uddannelsesinstitutioner

Etablering af netværk med uddannelsesinstitutioner for at øge sekretariatets viden samt give medlemmerne muligheder for at indgå i projekter eller lave fælles temadage.

 

Interne forhold

Mål 12 – Understøtte den politiske organisation

Omsætte relevante og prioriterede ideer fra idekataloget til handling.

Vise medlemmerne, at deres ideer er værdsatte, og at en række af dem omsættes til initiativer. Konkret skal der arbejdes med at styrke repræsentantskabets rolle som øverste myndighed, skabe overblik over foreningens struktur, udarbejde ”Værd at vide som politisk valgt” og afprøve nye debatfora.

 

Spørgsmål?

Kontakt direktør Susan Münster

 

Tlf. 30 10 36 00

Publiceringsdato: 16/04 2020