Høringssvar

Læs de seneste høringssvar fra Danske Vandværker.

Høringsvar: Udkast til vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Fælles høringssvar med DANVA:

Overordnet finder DANVA og Danske Vandværker det positivt, at kommunerne med denne vejledning får et praktisk redskab i forhold til arbejdet med at etablere den ønskede grundvandsbeskyttelse i BNBO-områderne, og at der bliver klarere regler for erstatning og kompensation til lodsejerne.

 

Læs høringssvaret her.

Høringssvar: EU-Kommissionens forslag til direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand

Overordnet set indeholder forslaget en række ændringer, som Danske Vandværker kan støtte, og som er en hensigtsmæssig supplering af allerede eksisterende regler.

 

Omkring prøvetagning ved forbrugerens taphane mener Danske Vandværker ikke, at forslaget til ændret direktivtekst tilstrækkeligt reflekterer resultatet af analyserapporten, som fastslår, at vandprøver taget ved forbrugernes taphane ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag til at overvåge vandkvaliteten.

 

Du kan læse Danske Vandværkers bemærkninger til forslagets enkelte dele her i høringssvaret.

Høringssvar: Vejledning til at indberette økonomiske rammer

Danske Vandværker skriver blandt andet:

 

  • Vi er bekymrede for de ekstra omkostninger, som den udvidede indberetning af data til Forsyningssekretariatet vil medføre.
  • Vi påpeger problemet vedrørende selskabernes mulighed for at arbejde strategisk med anlægsaktiver som for eksempel kontorbygninger. Hvis formålet med salget af bygningen nemlig er, at leje i stedet for at eje for at effektivisere, så får det den helt modsatte virkning, når Forsyningssekretariatet skal vurdere, om vi har opnået højere indtægter end det, der er fastlagt i den økonomiske ramme.

 

Læs hele høringssvaret fra januar 2018

Høringssvar: Pesticidstrategi

Danske Vandværker kvitterer for, at et bredt flertal i Folketinget fortsat støtter reduktionen af pesticider, og vi støtter de initiativer, der planlægges gennemført.

 

I høringssvaret fremhæver Danske Vandværker blandt andet, at:

  • Vi støtter, at der gennemføres en mere restriktiv godkendelse af pesticider, der anvendes inden for boringsnære beskyttelsesområder.
  • Vi opfordrer til, at udgifter til kompensation til lodsejernes eventuelle tab i BNBO fuldt ud kompenseres nationalt og ikke pålægges de enkelte vandværker.

 

Læs hele høringssvaret fra august 2017.

Høringssvar: Registrering af ledningsejere

Danske Vandværker har afgivet høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere, og vi er generelt positivt indstillet over for den nye lov. Den vil på sigt give vandværkerne mindre administrativt besvær, og færre overgravninger af vandledninger.

 

Men ingen roser uden torne. I høringssvaret gør vi blandt andet opmærksom på, at der bør tages et passende hensyn til de vandværker, som bliver særligt berørt økonomisk og administrativt af den nye lov.

 

Læs hele høringssvaret fra august 2017.

Høringssvar: Bekendtgørelse om drikkevandskvalitet

Miljøstyrelsens nye bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg vil blandt andet betyde, at vandværkerne fremover skal kontrollere vandets kvalitet i forbrugernes vandhaner. Hvorfor er det nu et problem?

 

Læs hele høringsvaret fra august 2017.

Publiceringsdato: 12/04 2019