Information til forbrugerne på vandværkets hjemmeside

Forbrugerne skal have information om vandværkets priser, vilkår og kvaliteten af drikkevandet, samt hvordan I producerer vandet. I det hele taget skal I sørge for, at forbrugerne klart og tydeligt får den information, de har brug for.

Lovpligtige oplysninger

Disse oplysninger skal være tilgængelige på vandværkets hjemmeside

 • Vandværkets kontaktoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.
 • Kontaktoplysninger på kontaktpersoner.
 • Drikkevandskvalitet:
  • Værdier for almindelige parametre så som hårdhed, jern, mangan og mikrobiologisk kvalitet.
  • Værdier for parametre af særlig lokal betydning, så som nitrat, nikkel og fluorid.
 • Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen.
 • Oplysning om overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende kvalitetskrav i ”Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”.
 • Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav beskrevet i vandværkets vilkår i indvindingstilladelse.

 

De lovpligtige oplysninger skal opdateres mindst en gang om året.

 

På vandværkets hjemmeside bør forbrugerne – udover de lovpligtige informationer – kunne læse om:

 • Vedtægter
 • Referater fra generalforsamlinger
 • Regnskaber

 

Persondatapolitik

Når man indsamler personoplysninger, er man underlagt en oplysningspligt. Forbrugerne skal derfor vide, hvilke personoplysninger vandværket behandler, og hvad formålet med behandlingen er.

For at man kan iagttage sin oplysningspligt, er det vigtigt, at man foretager aktive skridt til at give disse oplysninger til sine forbrugere. Dette bør man derfor gøre i sin persondatapolitik.

 

Se skabelonen her

 

Persondatapolitikken skal være lettilgængelig for forbrugerne og skal derfor altid ligge på vandværkets hjemmeside og meget gerne på forsiden.

 

Det skal I informere forbrugerne om:

 • Forsyningsområder
 • Indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra
 • Vandbehandling på vandforsyningsanlægget
 • Antal kontrolmålinger og resultater af samtlige målinger, som er foretaget ifølge vilkår i vandværkets indvindingstilladelse
 • Kontrolmålinger, der er taget ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen.

 

Takstblad

I takstbladet skal I informere forbrugere om priserne. Det skal offentliggøres på vandværkets hjemmeside.

 

Regulativ

Regulativet skal indeholde oplysninger om vilkårene for at få leveret vand. Regulativet beskriver de nærmere regler om:

 • Retten til forsyning fra forsyningsledningerne
 • Vandforsyningens forpligtigelser
 • Grundejernes forpligtigelser
 • Opkrævning af takster og tilslutningsafgifter

 

Regulativet kan også indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

 

Det er jer, der skal udarbejde regulativet, som herefter skal godkendes af kommunen.

 

Branchevejledning

Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en fælles branchevejledning – regulativ for almene vandforsyninger. Branchevejledningen er resultatet af adskillige vandforsyningers og styrelsers bidrag og byder på moderne leveringsbetingelser, som erstatter Normalregulativet fra 2014.

 

Vi anbefaler, at I udarbejder et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.

I kan med fordel udarbejde det nye regulativ i jeres vandråd, fordi kommunerne sætter pris stor pris på, at de almene vandforsyninger har et fælles regulativ.

 

Du kan finde branchevejledningen her

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Camilla Falk

 

Tlf.: 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 08/11 2019