Registrering af ejerforhold i virk.dk

Der er sket en international opstramning af reglerne om økonomisk kriminalitet som for eksempel hvidvask og skattely. Derfor skal alle registrere, hvem der ejer en virksomhed – altså en registrering af virksomhedens reelle ejere.

Hvad er en reel ejer?

Definitionen på en ”reel ejer” er i denne sammenhæng, at man ejer mindst 25 % af virksomheden. Da det aldrig er tilfældet for et vandværk, er det derfor ikke aktuelt, at vandværkerne skal registrere deres forbrugere som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system.

 

I et I/S eller AMBA, hvor der altså ikke er nogen af interessenterne eller andelshaverne, som lever op til definitionen af en reel ejer, skal virksomheden aktivt registrere, at de ikke har nogen reelle ejere. Det gør man ved at sætte flueben ved, at virksomheden ikke har reelle ejere.

 

Vandværket kan herefter registrere sin ledelse, som enten er bestyrelsen eller en ansat ledelse.

 

Definition af begrebet ”reelle ejere”

Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

 

En reel ejer er altid en fysisk person. Det kan både være danske og udenlandske fysiske personer. Det er ikke nødvendigvis alle ejere, der skal registreres som reelle ejere. Det er kun de personer, der opfylder definitionen på at være en reel ejer, der skal registreres. Virksomheden skal foretage en konkret vurdering heraf.

 

En tilstrækkelig del vil som udgangspunkt sige, at personen har mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. Det er ikke en fast grænse, men kun en indikation på reelt ejerskab.

 

En person kan også være reel ejer, hvis vedkommende udøver kontrol over virksomheden på anden måde. Det betyder, at virksomheden skal undersøge, om der er personer, der har særlige rettigheder. Det kan eksempelvis være en vedtægtsbestemt ret til at udpege flertallet af medlemmerne af virksomhedens bestyrelse eller har anden indflydelse på baggrund af en ejeraftale.

 

Vælg den rette virksomhedsform

Er dit vandværk registreret som en forening?

Hvis dit vandværk er registreret som en forening (se eksempel her til højre på siden), skal du først og fremmest finde ud af, om vandværket i sin tid er stiftet som et I/S eller et AMBA, samt hvad der fremgår af vandværkets vedtægter.

 

I relation til vandværkets vedtægter skal du her være særligt opmærksom på punktet omkring ”Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt”.

 

Hvis det her fremgår af jeres nuværende vedtægter, at medlemmer hæfter personligt kan dette ved tvivlsspørgsmål sidestilles med et I/S, udelukkende pga. hæftelsesformen.

 

Med andre ord, så skal vandværket være registreret korrekt hos Erhvervsstyrelsen og SKAT, således at det afspejler den rigtige virksomhedsform. Dette er nemlig en forudsætning for, at man kan foretage den korrekte registrering omkring reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system.

 

Vi er opmærksomme på, at nogle vandværker har kunnet registrere reelle ejere (altså indsætte bestyrelsen eller ledelsen), men Erhvervsstyrelsen har oplyst, at dette beror på en fejl i deres system, og at dette ikke længere bør kunne ske.

 

I/S der ønsker at forsætte som AMBA

Er dit vandværk i dag registreret som en forening og ønsker at forsætte som et AMBA, så læs mere her.

 

Vi anbefaler, at et vandværk, hvis nuværende virksomhedsform er et I/S registreret som en forening, omdannes til et AMBA. SKAT har accepteret, at denne ændring kan ske med videreførelse af vandværkets nuværende CVR-nr., hvis vandværkets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

 

Et AMBA er et selskab, hvor ingen af andelshaverne hæfter personligt, men kun hæfter med deres indskud/anlægsbidrag.

 

Sådan gør I

I et AMBA, hvor der ikke er nogen af andelshaverne, som lever op til definitionen af en reel ejer, skal virksomheden aktivt registrere, at de ikke har nogen reelle ejere.

 

I Erhvervsstyrelsens it-system skal virksomheden registrere, at virksomheden ikke har reelle ejere. Det gør man ved at sætte flueben ved, at virksomheden ikke har reelle ejere. For virksomheder, der er forpligtet til at have sin ledelse registreret, fremgår det af registreringsløsningen på virk.dk, at den allerede registrerede ledelse bliver registreret som reelle ejere.

 

For virksomheder, der ikke er forpligtet til at have sin ledelse registreret, skal medlemmerne af ledelsen registreres som reelle ejere. Sker der ændringer i ledelsessammensætningen, medfører det en ændring af de reelle ejere, og virksomheden skal huske at registrere disse ændringer.

 

  • Vandværkets gældende vedtægter sammen med en hensigtserklæring skal indsendes til Erhvervsstyrelsen på mail: virksomhed@erst.dk. Styrelsen sørger herefter for at indsende dokumenterne til SKAT.En hensigtserklæring er en skriftlig erklæring, hvor man bekræfter, at man ved næste generalforsamling ændrer vedtægterne, således at I/S bliver til AMBA, underskrevet af den eller de tegningsberettigede. Naturligvis under forudsætning af, at man opnår det fornødne flertal.
  • Jeres nuværende vedtægter skal ændres og vedtages på en generalforsamling.
  • De nye vedtægter skal indsendes til Erhvervsstyrelsen på mail: virksomhed@erst.dk, som videreformidler oplysninger til SKAT.
  • Man kan nu registrere reelle ejere (altså bestyrelsen eller en ansat ledelse).

 

AMBA der skal registreres som et AMBA

Et AMBA der er registreret som en forening, og som skal registreres som et AMBA kan få ændret deres registrering og videreføre deres nuværende CVR-nr.

 

I et AMBA, hvor der ikke er nogen af andelshaverne, som lever op til definitionen af en reel ejer, skal virksomheden aktivt registrere, at de ikke har nogen reelle ejere.

 

I Erhvervsstyrelsens it-system skal virksomheden registrere, at virksomheden ikke har reelle ejere. Det gør man ved at sætte flueben ved, at virksomheden ikke har reelle ejere. For virksomheder, der er forpligtet til at have sin ledelse registreret, fremgår det af registreringsløsningen på virk.dk, at den allerede registrerede ledelse bliver registreret som reelle ejere.

 

Sker der ændringer i ledelsessammensætningen, registreres ændringerne af ledelsen under ledelsesoplysningerne i registreringsløsningen, og ændringerne overføres derefter automatisk til oplysningerne om reelle ejere.

 

Sådan gør I

  • Vandværkets gældende vedtægter skal indsendes til Erhvervsstyrelsen på mail: virksomhed@erst.dk, som videreformidler oplysningerne til SKAT.
  • SKAT foretager ændringen af driftsformen.
  • Man kan nu registrere reelle ejere (altså bestyrelsen eller en ansat ledelse).

I/S der skal registreres som et I/S

Et I/S, der i dag er registreret som en forening kan få ændret sin registrering til et almindeligt interessentskab (I/S).

Inden du læser mere om dette, skal du være opmærksom på, at denne ændring medfører, at man ikke kan videreføre sit nuværende CVR-nr. Grunden hertil er, at den ændrede registrering medfører en ændring til en virksomhedsform med fuld hæftelse for interessenterne.

 

Er dit vandværk registreret som et almindeligt I/S?

Er dit vandværk i dag registreret som et almindeligt interessentskab og dette også fremgår af jeres vedtægter, kan I forsætte uden nogen ændringer.

Hvis dit vandværk i dag er registreret som et helt almindeligt interessentskab, og du ønsker at ændre virksomhedsformen til et AMBA, kræver dette en reel virksomhedsomdannelse med et nyt CVR-nr.

 

I et I/S hæfter interessenterne, altså samtlige af vandværkets medlemmer, personligt, uden begrænsning og solidarisk for vandværkets forpligtelser.

 

På grund af det strenge hæftelseskrav anbefaler vi altid, at vandværket ændrer sin virksomhedsform til et AMBA.

 

Hvis du beslutter at foretage denne ændring, er der en lang række ting, der skal ændres, og vi anbefaler derfor altid, at I søger rådgivning hos en advokat eller en revisor.

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Camilla Falk

 

Tlf. 56 13 02 06

 

Mail: cfa@danskevv.dk

Publiceringsdato: 08/02 2018