Regulativ

Regulativet er vandværkets leveringsbetingelser. Du kan nemt udarbejde et regulativ ved at bruge Danske Vandværkers skabelon til et standardregulativ.

Hvad er et regulativ?

 

  • Regulativet fastsætter reglerne for, hvordan vandværket leverer vand til forbrugerne
  • Regulativet regulerer forholdet mellem forbrugerne og vandværket
  • Regulativet bestemmer, hvordan vandværket opkræver takster og tilslutningsafgifter.

 

Vandforsyningslovens § 55 kræver, at vandværket udarbejder et regulativ, som godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Hvilket regulativ skal du bruge?

Med afsæt i normalregulativet har Danske Vandværker udarbejdet et standardregulativ, som er suppleret med en række forslag til de forbrugerejede vandværker.

 

Optagelse af nye andelshavere i vandværket

Du kan bruge skabelonen “Optagelsesbegæring”, når I optager en ny andelshaver som medlem i vandværket.

 

Når du følger skabelonen, får du de rigtige oplysninger sammen med andelshaverens accept af vilkårene for optagelsen, herunder rettigheder og forpligtelser i henhold til vandværkets vedtægter og regulativ.

 

Husk at informere jeres forbrugere om regulativet på jeres hjemmeside.

 

Nedenfor kan du se hvor Danske Vandværkers standardregulativ er suppleret med forslag

 

Afsnit 5.1

Det er vigtigt, at den fagperson, der udfører arbejde på vandinstallationer og stikledninger som udgangspunkt skal have en autorisation. Det fremgår af autorisationsloven § 5, stk. 2.

 

Vandforsyningens personale kan dog undtages fra kravet om autorisation.

 

Disse regler gælder ikke når der skal lægges forsyningsledninger.

Afsnit 5.2

Muligheden for fælles forsyning gennem en stikledning er udeladt af standardregulativet.

 

Når hver ejendom har egen stikledning, er der større mulighed for, at vandværket kan lukke for vandet, hvis forbrugeren ikke betaler.

Afsnit 5.3

Ejendomme på sokkelgrunde er sidestillet med ejerlejligheder.

 

Det er derfor ejeren af ejendommen, som bliver medlem af vandværket, hvis vedtægterne ikke foreskriver noget andet.

Afsnit 5.6

Forbrugeren skal sikre, at vandværkets personale kan komme til stophanen.

 

Denne pligt er skrevet ind i standardregulativet som et krav.

Afsnit 6.3

Klausulen om vandværkets ansvarsfraskrivelse overfor erhvervsdrivende er skrevet ind i standardregulativet.

Afsnit 7.4

Vandværket har mulighed for at kræve at kommunen betaler for brandvand.

 

Derfor kan I kan bede kommunalbestyrelsen om:

 

  • en opgørelse over, hvor meget vand, der er brugt til brandslukning
  • oplysninger om eventuelle afprøvninger.

Afsnit 8.1.7

Kravet om minimumsforbrug på ellers ubenyttede installationer er blevet fjernet i standardregulativet.

 

Der bør ikke være en afvejning af, om der er tale om minimumsforbrug:

 

Enten bliver installationerne benyttet, eller også kan vandværker kræve, at der bliver lukket.

Afsnit 8.1.9

Kravene til at lukke for forurening er mere omfattende i standardregulativet, som også fokuserer på, at der kan lukkes for vandet ved manglende tømning af vandinstallationer.

Afsnit 8.2.1

Vandværket kan installere trykforøgeranlæg eller andre installationer for at løse problemer med trykforhold.

Afsnit 9.3

Ordlyden om adgang til måleren er ændret: Placering af måleren på ejendommen og i målerbrønden er sidestillet. Vandværket beslutter om måleren skal placeres i målerbrønd eller ejendom.

 

Hvor målerbrønden er placeret på grunden skal beskrives.

 

Bemærk: Det er for at beskytte forbrugeren mest muligt, at der skal være let adgang til måleren.

Afsnit 9.17

Hvis forbrugeren ikke aflæser måleren.

 

Begrebet “Gentagne gange” fortolkes sådan, at der opkræves et gebyr, når rykker nummer to sendes afsted.

Afsnit 11.1

Det er udelukkende kommunalbestyrelsen, som har adgang til en ejendom uden retskendelse. Dog med mindre at kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til vandværket.

 

Hvis vandværket ikke kan få adgang til en ejendom, må I kontakte enten politi eller foged.

Afsnit 12.2

Når en ejendom bliver tilsluttet vandværket, skal ejeren betale tilslutningsbidrag.

 

Reglen er blevet ensrettet.

 

Derfor skal der betales tilslutningsbidrag i alle tilfælde – også hvis en ejendom, der tidligere har betalt tilslutningsbidrag, er blevet frakoblet.

Afsnit 13.1

Som udgangspunkt skal kommunen betale driftsbidrag for brandvand.

 

Men det I beslutter selv om, I vil tage betaling for brandvand.

Afsnit 14.1.1

Når I lukker for vandet på grund af restancer, skal det ske efter gældende regler.

 

I bestemmer selv et lukkevarsel – det kan for eksempel fastsættes til fem dage.

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 15/02 2019