BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder

Det primære formål med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde.

Rundt om indvindingsboringer er der en såkaldt ”tragteffekt”. Den bevirker, at stoffer som for eksempel pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring, kan blive “suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen.

 

Størrelse og form på BNBO beregnes individuelt for de enkelte boringer, og kan have meget forskellig udstrækning og form. Størrelse og form afhænger af blandt andet lokale jordbundsforhold, arealanvendelse, forureningskilder og grundvandskemi.

 

Typisk vil der være et forbud mod brug af bekæmpelsesmidler, forbud mod brug af gødning eller andre dyrkningsrestriktioner. I visse tilfælde er BNBO så store, at det er nødvendigt at opkøbe arealerne, og for eksempel etablere skov på dem.

 

Kommunernes Landsforening kommer med anbefalinger om BNBO, drikkevand og grundvand

Kommunernes Landsforening (KL) anbefaler, at alle kommuner får afsluttet risikovurderingen for alle BNBO’er hurtigst muligt. Ligeså anbefaler KL, at kommunerne sikrer, at alle vandværker har en tilladelse til at indvinde grundvand. Endelig opfordrer KL til, at kommunerne synliggør deres indsats for at fremme frivillige aftaler mellem lodsejere og vandværker om beskyttelse af BNBO.

KL oplyser, at man blandt andet arbejder for:

 

  • At kommunerne får mulighed for at regulere brug af pesticider i parcelhusområder.
  • At få afklaret kommunernes mulighed for at dispensere fra kravene til drikkevandskvalitet i en kortere periode.

 

Læs anbefalingerne fra Kommunernes Landsforening her

 

Kommuner skal gennemgå alle BNBO’er

Staten har i en bekendtgørelse udpeget BNBO’er rundt om alle drikkevandsboringer. En lov der træder i kraft 1. januar 2020 pålægges kommunerne at gennemgå alle BNBO og sørge for, at der sker den nødvendige beskyttelse, der hvor det er påkrævet. Gennemgangen skal være afsluttet inden udgangen af 2022, idet der i løbet af 2022 vil blive fortaget en evaluering af indsatsen.

 

Dette fremgår af en bred politisk aftale. Hvis indsatsen vurderes at være utilstrækkelig kan der blive tale om at beskytte BNBO generelt – ligesom 25 meterzonen i dag er beskyttet.

 

Engangserstatning til lodsejerne

Der satses på, at beskyttelsen sker via frivillige aftaler, men lykkes det ikke, kan kommunen ekspropriere. I begge tilfælde skal der ske fuld erstatning til lodsejerne.

 

Det er vandværket, der betaler engangserstatningen til lodsejeren for de begrænsninger, som gælder i BNBO’en. Vi anbefaler, at vandværkerne overlader til kommunen at indgå selve aftalen om BNBO, da vi mener det er en myndighedsopgave, og da de er bedre rustet til at overvåge, at aftalen bliver overholdt.

 

Det er vigtigt, at lodsejer og vandværket har en god dialog med kommunen om BNBO’en og om de tiltag, der skal gennemføres. Med den omtalte politiske aftale er ansvaret for indsatsen lagt hos kommunen.

 

Vejledning

Miljøstyrelsens vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fra juni 2020 samler og erstatter de to tidligere vejledninger på området.

 

Hent vejledningen øverst til højre her på siden.

 

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 15/12 2020