BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder

BNBO kan strække sig op til 300 meter i radius om en indvindingsboring og er derfor en ekstra beskyttelsesforanstaltning. Beskyttelsesforanstaltningerne kan være alt fra overvågning til skrappe dyrkningsrestriktioner.

25 meter beskyttelseszonen er muligvis ikke tilstrækkelig, fordi der kan være en såkaldt ”tragteffekt” rundt om en indvindingsboring.

 

Tragteffekten betyder, at stoffer som for eksempel pesticider og gødning, der sprøjtes på jorden lige rundt om en boring, kan blive ”suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen.

 

BNBO er en ekstra beskyttelsesforanstaltning rundt om indvindingsboringen, som enten er særlig følsom eller bliver udnyttet intensivt.

 

Staten har udpege BNBO’er rundt om alle drikkevandsboringer. På den baggrund udarbejder kommunen de begrænsninger, der skal gælde i BNBO’en i form af et påbud til lodsejeren.

 

Det er typisk vandværket, der betaler erstatning til lodsejeren, for de begrænsninger, som gælder i BNBO’en.

 

Begrænsninger kan for eksempel være

 

  • Dyrkningsrestriktioner (udlæg til græsarealer i stedet for korn)
  • Forbud mod at bruge pesticider i BNBO-området
  • Forbud mod at bruge gødning.

 

Pesticidstrategi 2017-2021

I forbindelse med den politiske aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 kan der forventes at ske tilpasninger, hvorefter der fastsættes generelle statslige forbud i BNBO’erne.

 

Fem gode råd om BNBO

Det er vigtigt, at lodsejer og vandværket har en god dialog med kommunen om BNBO’en og om de tiltag, der skal gennemføres.
I kan få hjælp til at udarbejde høringssvar til kommune – kontakt en rådgiver i sekretariatet.

1

Send forslaget til BNBO til os, og sammen forholder vi os til:

 

  • Den fastlagte beskyttelseszone.
  • De tiltag, der foreslås gennemført, herunder hvilke aktører, der er ansvarlig.

2

Inden høringsfristen udløber skal I i dialog med kommunen, så det bliver klarlagt, hvem der har ansvaret for de forskellige initiativer.

3

I jeres høringssvar skal I præcisere, at det er kommunens ansvar at gennemføre de forskellige initiativer, herunder at restriktioner på landbrugsjord bør effektueres efter miljøbeskyttelseslovens regler i form af påbud.

4

I skal oplyse, at I umiddelbart ikke er indstillet på at indgå frivillige aftaler med lodsejere.

 

For jer er det afgørende, at I får slået fast, at I er part i sagen, og at I derfor vil have mulighed for at blive hørt og kunne klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

5

Hvis der opstår uenighed om fastsættelsen af erstatningen for lodsejerens rådighedsindskrænkninger på specielt landbrugsjord, er det afgørende, at der foreligger et påbud.

 

På den måde kan fastsættelsen af erstatningen ske efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Vil du vide mere?

Kontakt juridisk rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 23/08 2018