BNBO-erstatning

At fastsætte erstatningens størrelse er et centralt punkt i forhandlingerne - og ofte et konfliktpunkt. Det er vigtigt, at der bruges objektive kriterier til at fastsætte erstatningen.

Objektive kriterier til at fastsætte erstatningen

Tag udgangspunkt i de erstatninger, der fremgår af det vejledende notat “Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)” fra Københavns Universitets – det såkaldte IFRO-notat. 

 

Accepter ikke uden videre højere krav til erstatningen. Undersøg de data, som lodsejerens rådgivere eventuelt fremlægger for erstatningens størrelse.

 

Vandværket skal tilstræbe, at der udbetales en rimelig erstatning, uden at den bliver for høj.

 

Vejledende erstatningssatser 

Til støtte for fastsættelsen af erstatningsstørrelser har Københavns Universitet udarbejdet et notat på grundlag af kendte sager. Du kan se notatet her. 

Vejledende erstatningssatser - side 23 i IFRO-notatet

IFRO-notatet: Vurdering af erstatningsniveauer for dyrkningsrestriktioner 

Notatet er revidere i november 2021

Brian Jakobsen (IFRO), der udarbejdede det oprindelige IFRO-notat om erstatningsniveauer for bl.a. BNBO, har nu forholdt sig til overtaksationskendelserne i Bjellekær og Beder – samt taksationskendelserne fra Sønderborg (der er påklaget og under behandling ved Overtaksationskommissionen).

 

Det fremgår af notatet, at:

 

”Der er med afgørelserne i overtaksationssagerne i Beder og Bjellekær kommet en vurdering af de erstatninger, der bør gives ved krav om pesticidfri drift. Udgangspunktet i begge afgørelser er fuld kompensation, og der er i begge afgørelser opgjort et værditab på cirka 60 procent. Der er dog som anført ikke mange argumenter i sagerne, der underbygger dette valg.”

 

Værditabet er opgjort langt højere end hidtil forudsat for jorder i omdrift, hvor der i det oprindelige notat var fastlagt et niveau på ca. 30 procent.

De nye kendelser er således en udfordring i forhold til at fastlægge et rimeligt erstatningsniveau. Det er i den sammenhæng vigtigt at huske, at der i kendelserne er taget udgangspunkt i helt specifikke forhold for de pågældende områder. Der kan derfor godt være andre tilfælde, hvor man stadig kan tage udgangspunkt i de oprindelige vejledende takster.

 

Af notatet fremgår dog, at:

 

”Der kan således være stor forskel på det, lodsejere tilbydes, og det, man nu vil acceptere. Dette kan betyde, at det forlænger den tid, det tager at lave frivillige BNBO-aftaler.”

 

Det er dog i den sammenhæng vigtigt at huske, at kendelsernes højere erstatninger er fastlagt for relativt store arealer. Idet de fleste BNBO er af begrænset størrelse (1-2ha) er det Danske Vandværkers forventning, at de oprindelige vejledende værdier stadig kan finde anvendelse i en lang række tilfælde.

 

 

 

 

Spørgsmål?

Kontakt rådgiver

 

Robert Jensen

 

Tlf. 56 13 01 02

 

Mail rj@danskevv.dk

Publiceringsdato: 19/11 2021