Spørgsmål og svar om BNBO

Få svar på spørgsmål om BNBO. Se også Miljøstyrelsens FAQ om BNBO

Udbetaling af erstatning i årlige rater

På opfordring har vi spurgt miljøministeriet om, hvorvidt aftaler med en årlig erstatning er i overensstemmelse med EU´s regler for statsstøtte.

 

Miljøministeriets departement har vurderet, at det er muligt at indgå BNBO-aftaler, hvor erstatningen udbetales i årlige rater, når blot det samlede støttebeløb, der udbetales under den såkaldte de minimis-ordning, ikke overstiger 20.000 euro (ca. 150.000 kroner) over tre regnskabsår.

 

Det er ikke kun den årlige erstatning for BNBO, der skal medregnes i forhold til det maksimale beløb på 20.000 euro over tre år. Andre eventuelle tilskud, der udbetales under ordningen, som for eksempel støtte til målrettede efterafgrøder og mini-vådområder, skal også tælles med.

 

Det er altså vigtigt, at vandværkerne under forhandlingerne sikrer, at landmanden er fuldstændig klar over, at den årlige erstatning medregnes som en del af den samlede de minimis-støtte. Det er nemlig landmandens eget ansvar at sikre, at den samlede de minimis-støtte, ikke overstiger det maksimale beløb. Hvis landmanden modtager for meget i støtte, skal den for meget udbetalte støtte inkl. renter tilbagebetales. Bemærk, at der i dag ikke findes noget centralt dansk register, der sikrer, at der er klarhed over, hvilke ordninger, der skal tælle med i loftet, og hvordan landmanden er stillet.

 

Det er Danske Vandværkers vurdering, at det kun kan opstå konflikt i forhold til reglerne, når vi har med store ejendomme at gøre. For flertallet af ejendomme, vurderer vi derfor, at den årlige udbetaling af erstatning kan bruges i langt de fleste BNBO-aftaler.

Hvad skal tinglyses, når en frivillig BNBO-aftale indgås? Herunder hvis det er aftaler, der årligt genforhandles samt midlertidige aftaler

Aftaler skal tinglyses uanset om de er tidsubegrænsede eller tidsbegrænsede (midlertidige – 5-10 år.). Tinglysningen skal sikre, at restriktionerne også gælder, hvis ejendomme overtages af en ny ejer. Det vil sige, at der med tinglysningen om BNBO-aftalen ligger som en servitut på ejendommen, som nye ejere skal respektere.

 

I aftalen, kan man indskrive, at størrelsen på erstatningen hvert år reguleres efter et indekstal.  Det anbefales ikke, at aftalen genforhandles årligt.

 

 

Hvad sker der hvis man får en ny boring eller får udvidet indvindingsaftalen?

BNBO’er udpeges kun én gang om året af Miljøstyrelsen. Det sker i bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer.

 

Hvis vandværket enten får en ny boring eller får ændret indvindingstilladelsen væsentligt, skal Miljøstyrelsen beregne de nye BNBO’er. Der kan være en sagsbehandlingstid på 1-2 år fra kommunen anmoder om genberegning til den færdige BNBO foreligger.

 

Miljøstyrelsen har oplyst, at sagsbehandlingstiden er en følge af de begrænsede ressourcer, der er til rådighed for opgaven.  

 

Vi anbefaler, at vandværkerne venter med at indgå BNBO-aftaler indtil den eksakte BNBO er kendt.

Kan landmandens læhegn indgå i erstatningen?

Landmandens læhegn kan indgå i erstatningsberegningen, fordi man kan vælge at vælte læhegnet og bruge det som landbrugsjord.

 

Hvis man tager udgangspunkt i IFRO-notatet er der angivet en vejledende sats for ”Vej, læhegn m.v.” på 5.000 kr./ha. Men det er jo som altid afhængig af de konkrete forhold.

 

Vær opmærksom på, at IFRO-notatet er under revision som følge af de seneste kendelser i Overtaksationskommissionerne.

 

Det skema, som findes i notatet over vejledende erstatningssatser på siden BNBO-erstatninger

kan dog stadig bruges til at få et overblik over de omtrentlige niveauer for erstatning, når blot man husker, at det er nødvendigt, at vurdere satserne i forhold til de lokale jordpriser, samt de konkrete elementer, der skal indgå i en erstatning ud fra de lokale forhold.

 

Kontrol med aftaleoverholdelse. Hvilke muligheder er der?

Det står i de fleste aftaler, at vandværket har ret til at få udleveret relevant materiale og skal have adgang til arealet for at kontrollere, at BNBO-aftalen bliver overholdt.

 

 

 

Må vandværker tage prøver af jorden og får dem kontrolleret?

Hvorvidt, vandværket har adgang til at tage prøver af jorden, afhænger af ordlyden af den enkelte BNBO-aftale. Som standardaftalerne (vilkår) er udformet, har vandværket ret til at tage jordprøver.

 

 

 

 

d

Spørgsmål?

Kontakt 

 

Rådgiver Robert Jensen

Mail: rj@danskevv.dk

Tlf. 56 13 02 01

 

Rådgiver Tue Kofod

Mail: tko@danskevv.dk

Tlf. 56 13 03 38

 

Publiceringsdato: 25/11 2021