Det sidste årsregnskab inden en sammenlægning

Når to vandselskaber bliver enige om en sammenlægning, betyder det ofte, at det ene selskab likvideres, og det andet selskab fortsætter, men nu med aktiver og passiver fra likviderede selskab.

Ved fusioner af anpartsselskaber og aktieselskaber får anpartshaverne og aktionærerne ejerskab i det fortsættende selskab, svarende til den værdi det likviderede selskab var opgjort til inden fusionen. Det samme sker i vandværker. Her bliver forbrugerne i det vandværk, der likvideres, forbrugere i det fortsættende vandværk.

 

Det er sjældent tilfældet, at de to vandværker, der sammenlægges, har den samme værdi per forbruger. Derfor er det vigtigt, at der er enighed om, hvordan aktiver og gæld i de to vandværker opgøres, og at opgørelsen har det samme udgangspunkt i begge vandværker.

 

Når man skal forsøge at fastslå, hvor stor en værdi et vandværk har pr. forbruger, kan man sagtens bruge andre værdiansættelsesmetoder end den bogførte værdi, som kan læses i regnskabet. Derfor er det vigtigt at huske, at værdiansættelsen af det likviderede vandværks aktiver kan følge vandværkets egne regnskabsprincipper. Man behøver altså ikke følge det fortsættende selskabs regnskabsprincipper ved beregningen af bytteforholdet.

 

Det vigtige i den sammenhæng er blot, at når aktiverne og gælden i det likviderede vandværk sammenlægges med det fortsættende vandværk, så er de to beløb (aktiver og gæld) opgjort efter dagsværdier eller handelsværdier.

 

Selvom det ikke er afgørende, vil det være en fordel, hvis det sidste årsregnskab indeholder de dagsværdier, som er opgjort ved bytteforholdet. Det kan betyde, at aktiverne skal opskrives eller nedskrives, og eventuelle hensættelser skal opløses.

 

Hvad gør vi med posteringerne?

Det afhænger af, om vandværket er underlagt vandsektorloven eller ej.

 

Vandværker uden for vandsektorloven
Dagsværdierne af aktiverne og gælden posteres i første omgang i balancen – enten i aktiver eller passiver – og modposteres på over/underdækningen.

 

Vandværker, hvor det fortsættende vandværk er eller bliver underlagt vandsektorloven
Hvis det fortsættende vandværk er eller bliver underlagt vandsektorloven, skal de materielle anlægsaktiver opgøres efter POLKA (Pris Og Levetids Katalog). Det er den samme beregning, der efterfølgende bruges ved beregning af den økonomiske ramme.

 

Når POLKA-værdierne bliver brugt, vil det samtidig være lettere at afstemme værdierne fra årsregnskabet til de indberetninger, som det fortsættende vandværk indberetter til VandData (Forsyningssekretariatet).

 

Bogføring i forbindelse med fusionen

Seneste regnskab for det ophørende selskab bogføres ind i det fortsættende selskab post for post som tillæg til den primo beholdning, som fremstår i forvejen i det fortsættende vandværk.

 

Det vil sige:

  • Anlægsaktiver registreres til handelsværdi, der er aftalt i bytteforholdsberegningen.
  • Debitorer bogføres på konto for debitorer. De nye forbrugere skal oprettes i det fortsættende selskabs debitorsystem, og eventuelle overtagne debitorsaldi skal registreres for at få debitorsystemet til at passe med finans. Eventuel nedskrivning/hensættelse til tab medtages.
  • Øvrige tilgodehavende medtages til dagsværdi.
  • Værdipapirer registreres til kursværdi på registreringstidspunkt.
  • Det samme gælder for alle gældsposter.

 

Modpost er egenkapitalen i vandværker under vandsektorloven. I fortsættende vandværker, der ikke er omfattet af vandsektorloven, er det overdækningen. Hvis der er hensat til lukning af boringer eller andre kommende udgifter, skal disse bogføres direkte på egenkapitalen/overdækning.

 

Forskellen mellem de fremkomne værdier i bytteforholdet er udtryk for det tilslutningsbidrag, som forbrugerne i det ophørende selskab skal betale i tilslutningsbidrag for at komme med i det fortsættende selskab.

 

Hvis eksempelvis værdien i det fortsættende selskab er opgjort til kr. 6.500 pr. forbruger, og værdien i det ophørende selskab er kr. 5.000 pr. forbruger, skal de nye forbrugere i det fortsættende selskab i dette tilfælde betale kr. 1.500 pr. forbruger for at komme med i det fortsættende selskab.

 

Yderligere kan der i forbindelse med fusionen være udgifter til at forbinde de to vandværkers ledningsnet. Denne udgift bør indgå i det samlede regnskab omkring bytteforholdet.

 

Finansiering af forskel i bytteforhold og eventuelle ekstra investeringer kan tilrettelægges på mange måder. For at tilgodese forbrugerne kan vandværket i disse tilfælde vælge at opkræve det manglende beløb som et fast bidrag over en årrække.

 

Det faste bidrag indeksreguleres over den fastlagte løbetid og afsættes som et tilgodehavende i det fortsættende selskabs regnskab, der herefter nedskrives med årlige opkrævede ekstra bidrag.

Publiceringsdato: 30/11 2018