Forsyningsstrategi: To nye rapporter kommer med anbefalinger

Forsyningsstrategien ”Forsyning for fremtiden" blev fremlagt i september 2016, og som grundlag for det videre arbejde med strategien er der netop offentliggjort to rapporter.

Læs mere om anbefalingerne i rapporterne.

Rapport 1: Analyse af forsyningssikkerhed på vandområdet

Der er gennemført seks delanalyser, som har givet anledning til 44 konkrete anbefalinger, hvis den nuværende økonomiske regulering fastholdes. Der er også givet 8 anbefalinger ved en ændret økonomisk regulering – herunder en afskaffelse af hvile i sig selv-princippet – også kaldet incitament baseret økonomisk regulering, hvor en investor kan høste et evt. overskud.

På drikkevandsområdet konkluderes det, at der i dag overordnet er et tilfredsstillende niveau af forsyningssikkerhed. Der er dog behov for øget fokus på pesticidforurening af grundvandet, samt på at forbedre datagrundlaget om varighed og omfang af uønskede hændelser, idet hændelserne kan have stor betydning for især store virksomhedskunder.

Det vurderes, at de eksisterende krav til kvalitetssikring er tilstrækkelige, men at der er behov for at styrke tilsynet for at sikre, at kravene reelt bliver implementeret af selskaber med en årlig leverence på under 750.000 m3.

Det anbefales, at tilsyn med vandværker i højere grad gøres risikobaseret og betales af vandværkerne selv. Det anbefales desuden, at arbejdet med asset management styrkes.

Rapportens anbefalinger til, hvordan man kan fastholde forsyningssikkerheden ved en ændret økonomisk regulering, omfatter eksempelvis, at ”en eventuel udlodning af overskud” bør sammentænkes med performancebenchmarkingen – idet det samtidig erkendes, at den økonomiske regulering med mulighed for udlodning af overskud kræver et ”markant øget tilsyn med forsyningssikkerheden”.

 

Rapporten omfatter ud over drikkevand også spildevand og regn- og overfladevand.

 

Det mener Danske Vandværker

I Danske Vandværker er vi stærkt kritiske overfor mange af de anbefalinger, som rapporten kommer med.

 

De har udarbejdet rapporten

Det er Rambøll Management Consulting med Konveks og Energi & Miljø som underleverandører og advokatpartnerselskabet Horten, der har udarbejdet analyserne for Miljøstyrelsen.

Analysernes konklusioner er et udtryk for konsulenternes vurderinger.

 

 

Rapport 2: Analyse af forrentning og investeringer i vandsektoren

Formålet med rapporten er at analysere, hvilke incitamenter den nuværende regulering giver selskaberne i forhold til at investere totaløkonomisk omkostningseffektivt og i et hensigtsmæssigt omfang.

 

Derudover er formålet at identificere, hvordan reguleringen kan forbedres. For eksempel i forhold til, hvordan selskaberne tilskyndes til at gennemføre totaløkonomisk omkostningseffektive løsninger til gavn for forbrugerne via lavere priser på vand og spildevand.

Heri indgår anbefalinger om løsninger til miljømæssige krav, som myndigheder stiller til kvaliteten af drikke- og spildevand, forsyningssikkerhed samt udfordringerne med øgede oversvømmelser mv. forårsaget af klimaforandring.

Rapporten indeholder en lang række anbefalinger, herunder, at der igangsættes et pilotprojekt, der tester perspektiverne i en mere kompleks aftalebaseret regulering. Danske Vandværker finder denne del af rapportens anbefalinger opmuntrende.

Derimod er Danske Vandværker modstander af anbefalingen om, at der åbnes op for incitament baseret regulering, hvor der kan udloddes overskud til ejerne.

 

De har udarbejdet rapporten

Rapporten er udarbejdet Copenhagen Economics og Niras for Energi- Forsynings- og Klimaministeriet.

 

 

Danske Vandværkers holdning

Danske Vandværker er stærk modstander af at ophæve hvile i sig selv-princippet – for derigennem at åbne mulighed for udlodning af overskud. Danske Vandværker mener blandt andet, at en overgang til en sådan regulering vil bringe forsyningssikkerheden i fare og medføre højere vandpriser.

 

De højere vandpriser vil blandt andet være et resultat af, at et forbedret tilsyn betales af forbrugerne, og at der skal udloddes overskud.

 

Danske Vandværker ønsker i stedet, at der indføres en differentieret regulering gennem en ”aftalebaseret økonomisk regulering”.

 

Sådan en regulering vil give mulighed for at træffe langsigtede beslutninger, idet reguleringen i højere grad vil tage højde for den individuelle situation på hvert enkelt vandværk, herunder i forhold til vandværkets størrelse.

 

Danske Vandværker arbejder målrettet på at etablere en sådan løsning.

 

Rapporterne vil blive omtalt og kommenteret nærmere i det næste nummer af Vandposten.

Vil du vide mere?

Kontakt

 

Juridisk rådgiver Robert Jensen

 

Tlf.: 56 13 02 01

 

Mail: rj@danskevv.dk

 

 

 

Publiceringsdato: 11/11 2019