Udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering

Bekendtgørelse og vejledning om økonomiske rammer for vandselskaber omfattet af vandsektorloven.

 

Sådan kommer I ud af den økonomiske regulering – hvis I vil

 

Forbrugerejede vandværker, der udpumper 200.000 – 800.000 kubikmeter, kan træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering.

 

Men først efter en afstemning på vandværkets generalforsamling, hvor forbrugerne på et oplyst grundlagt stemmer om, hvorvidt man vil blive eller træde ud. Beslutningen kan udelukkende træffes efter procedure som vil gælde for vedtægtsændringer af vandværkets aktuelle vedtægter. Det vil ofte betyde, at der skal afholdes en ordinær og ekstraordinær eller to ekstraordinære generalforsamlinger.

 

Information til forbrugerne

Der er nogle helt konkrete krav til den information, som forbrugerne skal have for at træffe en beslutning. Forsyningssekretariatet har beskrevet kravene i ”Vejledning om udtræden af økonomisk regulering”, fra januar 2020. Det er i kapitel 3, punkt 3.3, at I finder svarene på, hvad I skal informere jeres forbrugere om, så de kan træffe beslutningen.

Eksempel på information til forbrugerne

I eksemplet har et vandværk udarbejdet information til deres forbrugere. Forsyningssekretariatet har haft eksemplet til gennemsyn og kan umiddelbart bekræfte, at informationen dækker de krav, som er beskrevet i kapitel 3, punkt 3.3 i ”Vejledningen om udtræden af økonomisk regulering”.

 

Du kan hente eksempler her på siden til højre:

 • Et eksempel: 1 af 1
 • Eksempelpakke: 1 af 6

 

I overskriftsform er minimumskravene i kapitel 3, punkt 3.3 følgende:

 

 • Energistyrelsens beskrivelse af de regler om økonomisk regulering mv., som vandselskabet er omfattet af før og efter udtræden, og som ligger på Energistyrelsens og Forsyningssekretariatets hjemmesider
 • Vandselskabets omkostningsniveau inden for de seneste 5 år, fordelt på regulatoriske afskrivninger på investeringer og renteomkostninger samt driftsomkostninger
 • Ved regulatoriske afskrivninger menes vandselskabets årlige lineære afskrivninger på anlægsomkostningerne beregnet på baggrund af standardlevetider i pris- og levetidskataloget
 • Ved renteomkostninger menes vandselskabet årlige renteomkostninger på vandselskabets lån
 • Ved driftsomkostninger menes vandselskabets faktiske driftsomkostninger (FADO), der dækker over de driftsomkostninger, som selskabet har til den normale drift af sine aktiviteter, jf. nærmere herom under punkt 3.4
 • Prisudvikling siden vandselskabet blev omfattet af vandsektorloven
 • Den økonomiske ramme, som er gældende på tidspunktet for beslutning om udtræden
 • Aktuelle henlæggelser opgjort efter en metode fastlagt af Forsyningssekretariatet, jf. nærmere herom under punkt 3.5
 • Forventede ændringer i prisniveauet efter en eventuel udtræden, dvs. om der inden for de kommende 5 år forventes stigende eller faldende priser
 • Forventede administrative konsekvenser af en eventuel udtræden

 

Se vejledningen her: https://www.kfst.dk/media/55976/vejledning-om-udtraeden-af-den-oekonomiske-regulering.pdf

 

Jeres information til forbrugerne: Fokuser på jeres strategi

Indledningsvist bør I kort fortæller forbrugerne om de strategiske overvejelser, I har i bestyrelsen i forhold til jeres anbefaling om enten at blive eller træde ud af reguleringen.

 

Distribution af informationen inden generalforsamlingen

I sekretariater får vi mange spørgsmål til, hvad Forsyningssekretariatet godkender som en lovlig metode til at distribuere informationen, som skal omfatte både bestyrelsens begrundelse og anbefaling samt besvarelse af punkterne fra Forsyningssekretariatets vejledning.

 

Det står fast, at det IKKE er lovligt at henvise til et link på en hjemmeside. Men der findes andre metoder, som Forsyningssekretariatet kan godkende.

 • Man kan sende informationen med post – det er dyrt.
 • Lokale foreninger, skoler og spejdere må husstandsomdele information fra vandværket
 • Man kan sende informationen via Nets samtidigt med aconto opkrævninger.
  Det koster ca. 1 kr. for det første bilag og herefter 0,25 kr. for de resterende.

 

Udsendelse af information, hvis generalforsamlingen udskydes pga. COVID-19

 

Vandselskaberne behøver ikke at sende materialet igen, medmindre generalforsamlingen udskydes til næste år.

 

Når vandselskaberne indkalder igen, bør I for god ordens skyld henvise til, at der tidligere er sendt materiale og hvilken dato det blev sendt ud.

 

Selskaberne bør også oplyse, at hvis forbrugeren har slettet materialet eller smidt det ud, kan de henvende sig til vandselskabet og/eller se på jeres hjemmeside – og få det tilsendt igen, hvis selskabet beslutter, at dette også skal være en mulighed.

 

Ansøgning om at træde ud

Vandselskabet skal sende sin ansøgning om udtræden til vand@kfst.dk. Ved ansøgningen skal der skrives følgende i emnefeltet: Anmodning om udtræden – ”vandselskabets navn”.

 

Sammen med jeres ansøgning om at træde ud af den økonomiske regulering skal I bl.a. sende:

 • Den samme information, som I har sendt til jeres forbrugere
 • Beslutningsprotokollat fra jeres generalforsamling

 

I vejledningens kapitel 4, punkt 4.2 kan I se en udtømme liste over de informationer, som I skal sende til Forsyningssekretariatet.

 

Nye tidsfrister pga. COVID-19

Den seneste udvikling af COVID-19 har medført, at flere vandselskaber og deres revisorer har svært ved at nå indberetningsfristerne i 2020.

 

Forsyningssekretariatet har derfor besluttet at udskyde tidsfristerne. Se de nye tidsfrister her.

 

Udtræden af den økonomiske regulering og skattepligten i vandsektorloven

Må vi afholde to generalforsamlinger på samme dag?

Formålet med vedtægtsændringer er, at det skal være sværere at ændre vedtægterne end at få vedtaget almindelige beslutninger på en generalforsamling.

 

Medmindre andet tydeligt fremgår af vandværkets vedtægter, er det vores vurdering, at to nødvendige generalforsamlinger til en vedtægtsændring ikke kan indkaldes til afholdelse samme dag.

 

Dette følger af de almindelige foreningsretlige principper, idet medlemmerne mellem de to generalforsamlinger skal have mulighed for at diskutere ændringerne i medlemskredsen.

 

Demokratiet skal med andre ord have mulighed for at virke.

Skal vi sende de nødvendige oplysninger til andelshaverne to gange?

Inden vandværket træffer beslutning om at træde ud af den økonomiske regulering, skal vandværkets bestyrelse senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen oplyse forbrugerne om, hvilken betydning det har for vandværket at udtræde af den økonomiske regulering.

 

I bekendtgørelsen 2019-12-27 nr. 1623 om økonomiske rammer for vandselskaber nævnes en lang række oplysninger, som skal sendes ud til forbrugerne.

 

Det vil sige, at vandværket sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skal sende alle disse oplysninger ud til forbrugerne senest 14 dage før.

 

For de fleste vandværker bliver det nødvendigt at afholde to generalforsamlinger for at kunne træffe beslutning om at udtræde af den økonomiske regulering.

 

Det er vores vurdering, at vandværket kun skal sende oplysningerne til forbrugerne sammen med indkaldelsen til den første generalforsamling. Det er således ikke et krav, at oplysningerne skal sendes ud igen sammen med indkaldelsen til den næste generalforsamling.

Må vi afholde en ekstraordinær generalforsamling før den ordinære generalforsamling i samme år?

Medmindre andet tydeligt fremgår af vandværkets vedtægter, er det vores vurdering, at vandværket godt kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor punktet om udtrædelse er på dagsordenen.

 

Hvis betingelserne til vedtægtsændringer ikke er opfyldte på den første generalforsamling, kan punktet om udtrædelse tages med på dagsordenen til den ordinære generalforsamling i samme år, hvorefter beslutningen kan vedtages i overensstemmelse med de stemmeregler, som er fastsat i vandværkets vedtægter.

Bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber trådte i kraft  1. januar 2020.

For vandværker mellem 200.000 og 800.000 kubikmeter, der ønsker at træde ud af den økonomiske regulering, har specielt § 29 interesse.

 

I denne paragraf om undtagelse af mindre, forbrugerejede vandselskaber fra den økonomiske regulering kan du læse, hvad der skal dokumenteres over for Forsyningssekretariatet, når en anmodning om udtrædelse kan godkendes.

Spørgsmål?

Kontakt

 

Økonomichef og rådgiver Michael Hovmand

 

Tlf.: 56 13 03 37

 

Mail: mih@danskevv.dk

Publiceringsdato: 24/02 2020